Vysokotlaková metamorfóza v kryštaliniku Západných Karpát
Číslo projektu:VEGA 2/0060/16
Doba riešenia:01.01.2016–31.12.2019
Zodpovedný riešiteľ:Marian Janák
Spoluriešitelia z ústavu:Igor Broska, Milan Kohút, Ján Madarás, Igor Petrík, Štefánia Pramuková, Ľubica Puškelová, Pavol Siman, Mária Šipková
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Cieľom projektu je objasnenie subdukčno-kolíznych procesov a geodynamického vývoja Západných Karpát na základe štúdia vysokotlakových hornín eklogitovej fácie, najmä v kryštaliniku tatrika a veporika. Predmetom výskumu budú najmä eklogity, okrem ktorých budeme študovať aj ich hostiteľské horniny, najmä pararuly, ortoruly a metaultramafity. Pre tieto ciele navrhujeme komplexné mineralogicko-petrologické štúdium založené na moderných výskumných metódach, ktoré nám umožnia riešiť problémy vysokotlakovej metamorfózy hornín z hľadiska termodynamiky metamorfných reakcií, stanovenia P-T podmienok na základe geotermobarometrie a termodynamického modelovania ako aj veku metamorfózy za pomoci geochronológie.

Výsledky: