Stabilita a retrogádne premeny akcesorických minerálov v horninách kolíznych orogénnych zón
Číslo projektu:VEGA 2/0067/16
Doba riešenia:01.01.2016–31.12.2018
Zodpovedný riešiteľ:Igor Petrík
Spoluriešitelia z ústavu:Igor Broska, Marian Janák, Milan Kohút, Ján Madarás
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Počas geologického vývoja orogénnych zón (v polymetamorfovaných terénoch ako sú Západné Karpaty) prichádza k ponoreniu, metamorfóze, magmatizmu, postmagmatickým premenám, retrogresii a následnému metamorfizmu. Horniny sa prispôsobujú (re-ekvilibrujú) novým podmienkam prostredníctvom reakcií svojich minerálov. Tu sú veľmi informatívne akcesorické minerály (monazit, allanit, ilmenit, apatit, magnetit, ilmenit, rutil, kyanit, grafit, diamant), ktoré reagujú s horninotvornými (granát, biotit, plagioklas, muskovit) zmenou zloženia, oxidáciou, vznikom nových asociácií. S využitím existujúcich databáz sú premeny akcesórií nezastupiteľné pre odvodenie tlaku, teploty a zloženia fluidov (P-T-X podmienok) s využitím rovnovážnych reakcií medzi nimi. Pretože retrogresia UHP hornín je veľmi častá, sú to často len akcesorické minerály, ktoré zachovávajú informáciu o píkových podmienkach (napr. diamant). Podstatou projektu je štúdium nevyhnutných zmien týchto minerálov a ich využitie pre geodynamické intepretácie.

Výsledky: