Kôrové tektonické štruktúry vo východnej časti Slovenska – interpretácia na základe magnetotelurických a ďalších geofyzikálnych dát
Číslo projektu:VEGA 2/0091/15
Doba riešenia:01.01.2015–01.12.2018
Zodpovedný riešiteľ:Vladimír Bezák
Spoluriešitelia z ústavu:(Jana Bučová), Ján Vozár
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Interpretácia stavby kôry Západných Karpát v oblasti východného Slovenska využitím spojeného modelovania geofyzikálnych a tektonických údajov. Projekt nadväzuje na interpretáciu stavby kôry v západnej časti Slovenska v rámci predošlej etapy výskumu. Nové modelovanie magnetotelurických (MT) údajov nameraných na niekoľkých profiloch vo východnej časti Slovenska. Použitie gravimetrických, magnetických a seizmických údajov pre integrované geofyzikálne modelovanie. Interpretácia hlbinnej stavby na báze Prehľadnej geologickej mapy SR 1 : 200 000. Identifikácia významných tektonických zlomových zón a oblastí s anomálnymi prejavmi geofyzikálneho poľa. Geologická interpretácia geofyzikálnych anomálií.

Výsledky: