Konvektívna dynamika fázovej premeny v jadre Zeme
Číslo projektu:VEGA 2/0115/16
Doba riešenia:01.01.2016–31.12.2018
Zodpovedný riešiteľ:Peter Guba
Spoluriešitelia z ústavu:Miloš Revallo, Fridrich Valach
Ďalší spoluriešitelia:

Ševčík Sebastián, Brestenský Jozef

Webstránka:
Anotácia:

Projekt je zameraný na teoretické štúdium konvektívnej dynamiky fázovej premeny viaczložkových zmesí s aplikáciou na fázové rozhranie medzi vnútorným a vonkajším jadrom Zeme. Budeme analyzovať problém nelineárnej konvektívnej dynamiky ternárnej dendritickej zóny so zahrnutím interakcie medzi prúdením a štruktúrou pevnej fázy a s dôrazom na dynamické efekty materiálovej difúzie. Teoretické predikcie modelu budeme konfrontovať s existenciou chemicky odlišných podvrstiev vnútorného jadra Zeme s hranicami vo vzdialenostiach 870 km a 1050 km od stredu Zeme.

Výsledky: