Biostratigrafický a paleoekologický výskum jurských a kriedových fácií typu „fleckenmergel“ v Západných Karpatoch
Číslo projektu:VEGA 2/0186/17
Doba riešenia:01.01.2017–31.12.2019
Zodpovedný riešiteľ:Silvia Antolíková
Spoluriešitelia z ústavu:Marián Golej, Vladimír Šimo
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Webstránka:
Anotácia:

Paleontologický a paleoekologický výskum fácií typu bioturbovaných slienitých vápencov ,fleckenmergel v Západných Karpatoch v Západných Karpatoch nebol doteraz dostatočne realizovaný. Fácie predstavujú špecifické prostredia paleoekosystémov v ktorých je možné na základe fosílneho záznamu rôznych skupín organizmov (napr. na základe vápnitých nanofosílií, fosílnych stôp, foraminifer a lastúrnikov) získať množstvo údajov predovšetkým o vekovom zaradení sedimentov, keďže tieto fácie sú často heterochrónne. Fácie budú podrobené aj celohorninovým chemickým analýzam za účelom zistenia a spresnenia podmienok vzniku fácií typu fleckenmergel v Západných Karpatoch.

Výsledky: