Seizmický režim v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
Číslo projektu:VEGA 2/0188/15
Doba riešenia:01.01.2015–31.12.2018
Zodpovedný riešiteľ:Lucia Fojtíková
Spoluriešitelia z ústavu:Andrej Cipciar, Kristián Csicsay, Martin Gális, Jozef Kristek, Miriam Kristeková, Róbert Kysel, Zuzana Margočová, Peter Moczo
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Tektonická situácia v oblasti Malých Karpát je veľmi zložitá a táto oblasť patrí k seizmicky najaktívnejším častiam územia SR. Cieľom projektu je zlepšenie poznania seizmického režimu skúmanej oblasti. Údaje, ktoré budú získané a spresnené v rámci projektu, patria k jedným zo základných vstupov do analýzy seizmického ohrozenia, pričom dôležitosť čo najkomplexnejšieho zhodnotenia seizmického ohrozenia tejto oblasti je zdôraznená aj blízkosťou jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. V procese relokalizácie sú spresňované hypocentrálne parametre zemetrasení. Na základe spresnených hypocentier sú prepočítávané a spresňované ohniskové mechanizmy zemetrasení. Na záver projektu budú charakterizované ich časové a priestorové variácie. Registrovanie slabých zemetrasení pomocou doplňujúcich minisietí seizmometrov umožňuje identifikovať aktívne zlomy. Merania a analýza seizmického šumu taktiež prispievajú k spresneniu seizmického modelu.

Výsledky: