V dátovom a analyzačnom centre Národnej siete seizmických staníc (NSSS) sú v reálnom čase zbierané a analyzované údaje zo staníc národnej siete, staníc spolupracujúcich inštitúcii zo Slovenska a z vybraných staníc okolitých krajín. Celkovo sú v reálnom čase k dispozícii údaje z cca 55 seizmických staníc tvoriacich Regionálnu virtuálnu seizmickú sieť ÚVZ SAV.

Záznamy zo seizmických staníc NSSS sú recipročne poskytované v reálnom čase všetkým inštitúciám, ktoré ÚVZ SAV poskytujú svoje zaznamenané údaje v rámci Virtuálnej siete seizmických staníc a taktiež medzinárodnému dátovému centru ORFEUS v Holandsku. S rôznym časovým posunom sú vymieňané aj niektoré výsledky analýz.

 

Aktivity a vykonávané analýzy:

Dátové a analyzačné centrum vykonáva predbežné automatické lokalizácie, ktoré sú k dispozícii v reálnom čase. V ďalšom kroku je vykonávaná manuálna analýza, v rámci ktorej sú pre každý identifikovaný seizmický jav určené časy príchodov jednotlivých druhov seizmických vĺn (fáz) a pre vybrané zemetrasenia sú určené amplitúdy a periódy vybraných fáz, vypočítané magnitúda a vykonaná lokalizácia.

Dátové a analyzačné centrum NSSS sa aktívne zúčastňuje štandardnej medzinárodnej výmeny údajov. Dvakrát týždenne je do medzinárodných seizmologických centier a spolupracujúcim inštitúciám zasielaný tzv. "seismo report", ktorý obsahuje časy príchodov identifikovaných fáz, amplitúdy a periódy vybraných fáz, lokálne magnitúda a predbežné epicentrálne vzdialenosti pre jednotlivé zaregistrované zemetrasenia. Na základe takýchto informácií z národných dátových centier medzinárodné centrá upresňujú lokalizácie zemetrasení, ktoré sú spätne zasielané do jednotlivých štátov a zverejňované na webových stránkach. V národných centrách (vrátane NSSS) sú potom záznamy zemetrasení reinterpretované a upresnené údaje sú zasielané do hlavného medzinárodného centra "International Seismological Centre" (ISC, Veľká Británia) vo forme tzv. staničných mesačných bulletinov. Po spracovaní týchto údajov ISC vydáva tzv. mesačný bulletin ISC, ktorý obsahuje definitívne lokalizácie a údaje o celosvetovo zaznamenaných zemetraseniach.

V dátovom a analyzačnom centre NSSS sú okrem seizmometrických údajov zbierané a vyhodnocované aj makroseizmické údaje o zemetraseniach. Makroseizmické údaje charakterizujú účinky zemetrasenia na ľudí, predmety, stavby a prírodu. Ak má zemetrasenie makroseizmické účinky na území Slovenska, ÚVZ SAV vykonáva zber makroseizmických pozorovaní od občanov formou vyplnených makroseizmických dotazníkov prostredníctvom internetu, e-mailovej komunikácie alebo poštou. V takomto prípade ÚVZ SAV vytvára pre verejnosť špeciálnu stránku na webe www.zemetrasenia.sk (www.seismology.sk), ktorá obsahuje priebežne aktualizované informácie k danému zemetraseniu (poloha epicentra, čas vzniku, veľkosť, mapa s miestami a počtom pozorovaní účinkov zemetrasenia). Údaje obsiahnuté v makroseizmických dotazníkoch a prípadné doplňujúce údaje (napr. z obhliadok priamo v teréne) sú vyhodnocované podľa 12 stupňovej makroseizmickej stupnice EMS-98. Pre každú lokalitu, z ktorej sú dostupné makroseizmické údaje, je určená makroseizmická intenzita.

Výsledky analýz vykonávaných v dátovom a analyzačnom centre NSSS vstupujú do kumulatívnej národnej seizmologickej databázy pre územie Slovenska, vytváranej na ÚVZ SAV (predtým na Geofyzikálnom ústave SAV).

 

Prístrojové a softwarové vybavenie:

 

Hardware:
  • výkonný zberný server na zbieranie dát zo seizmických staníc v rámci NSSS v reálnom čase 
  • diskové pole na archiváciu seizmických záznamov vo formáte miniSEED.
  • výkonný server na zber online seizmických dát z okolitých krajín a od slovenských partnerských inštitúcií (cez tento server sú aj recipročne poskytované záznamy zo seizmických staníc NSSS pre partnerské inštitúcie). Na tomto serveri prebieha aj automatické spracovanie a predbežná lokalizácia seizmických javov.
  • výkonný analyzačný počítač na manuálne spracovanie, analýzu a lokalizáciu záznamov zo seizmických staníc NSSS a regionálnej virtuálnej siete ÚVZ SAV
  • web server pre stránky seismology.sk a www.zemetrasenia.sk

Kvôli zachovaniu funkčnosti v prípade havarijnej situácie (výpadok elektrického napätia, internetového spojenia) je dátové a analyzačné centrum vybavené vlastným záložným generátorom elektrického napätia a satelitným dátovým prenosom z vybraných staníc národnej siete.

Servery na online zber údajov, web server a diskové pole sú umiestnené v oddelenej klimatizovanej miestnosti.

 

Software:

  • Softvérový balík SeisComp3 na zber seizmických dát a predbežnú automatickú analýzu
  • softvérový balík Seismic Handler s lokalizačným softwarom LocSat na manuálne spracovanie, analýzu a lokalizáciu seizmických javov