Paleomagnetické laboratórium sa nachádza v budove Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied v Banskej Bystrici. Časť prístrojov je umiestnená v areáli Astronomického a geofyzikálneho observatória Univerzity Komenského (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského) v Modre (www.daa.fmph.uniba.sk), približne 65 km od Bratislavy (GPS koordináty: 48,37327278° N 17,27402056° E).

 

Hlavné oblasti výskumu

Paleomagnetický výskum je zameraný hlavne na štúdium anizotropie magnetickej susceptibility a geodynamický a paleogeografický výskum tektonických jednotiek Západných Karpát v úzkej spolupráci so zahraničnými výskumnými tímami, hlavne z Maďarska, Poľska a Českej republiky.

 

Laboratórne prístrojové vybavenie

 

MAVACS

Systém MAVACS (Magnetic Vacuum Control System) bol zostrojený na vytvorenie a udržiavanie magnetického vákua – nemagnetického prostredia, ktoré je nevyhnutné počas paleomagnetických výskumov (presnosť magnetického vákua: ± 2 nT). Základom automatického systému je trojosí indukčný cievkový systém HELICOS (Helmholtzove cievky), rotačný cievkový magnetometer ROCOMA a indukčná kontrolná jednotka ICCON. Termálna demagnetizácia prebieha v piecke v strede systému MAVACS (max. teplota piecky: ≈ 700 °C).

  • Výrobca: GEOFYZIKA n.p. Brno, bývalé Československo

 

Rotačný magnetometer JR-5

Laboratórny prístroj je určený k meraniu remanentnej magnetizácie (RM) horninových vzoriek pri výskume magnetických vlastností hornín.

  • Citlivosť: 3 pT
  • Presnosť merania zložiek RM vektorov: 1%, ± 3 pT
  • Výrobca: GEOFYZIKA n.p. Brno, bývalé Československo

 

Kappabridge KLY-2 (striedavý mostík)

Prístroj je určený na meranie magnetickej susceptibility hornín a iných materiálov a jej anizotropie.

  • Citlivosť mostíka (pre vzorky o objeme 10 cm3): 4 x 10-8 SI
  • Presnosť merania (v rámci jedného rozsahu): 0.1 %
  • Výrobca: GEOFYZIKA n.p. Brno, bývalé Československo