IV. sympózium Ústavu vied o Zemi SAV, v.v.i. 2023

with Nekomentované

Po štvorročnej prestávke, vynútenej pandemickou situáciou v rokoch 2020 – 2022, sa podarilo v dňoch 6. – 7. júna 2023 v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku usporiadať štvrté sympózium Ústavu vied o Zemi SAV.

Tak, ako pri predchádzajúcich stretnutiach, aj toto malo pracovný, ale aj neformálny charakter. Tímbilding pracovníkov Geologického odboru a Geofyzikálneho odboru ÚVZ SAV bol zároveň malým interným pripomenutím 70. výročia vzniku oboch bývalých ústavov SAV a aj 70. výročia vzniku samotnej Slovenskej akadémie vied v roku 1953. Tomu boli venované aj plenárne referáty vedenia ústavu – riaditeľov odborov a generálneho riaditeľa – s cieľom zhodnotiť pokrok ústavu najmä za ostatných 10 rokov a 8 rokov od vzniku spojeného Ústavu vied o Zemi 1. júla 2015.

Sympózium však začalo blokom krátkych prednášok súčasných interných a externých doktorandov. Všetci zamestnanci tak mali možnosť spoznať, akým zaujímavým témam sa naši doktorandi venujú.  

Prednášky doktorandov:

Bódi, Jozef: Gravity anomalies and volcanoes. (Školiteľ Peter Vajda)

Hoffman, Michal: Komparácia anomálií vo VLF časti spektra prirodzeného elektromagnetického poľa s dátami zo seizmometra na zosuvmi postihnutom území.  (Školiteľ: Peter Vajda)

Jambrović, Martina: Subfossil Chironomidae as paleoindicators of past environmental changes: a case study of a glacial lake in the Low Tatra Mountains. (Školiteľ: Radovan Kyška – Pipík)

Koči, Eduard: Mechanism of formation of intense magnetic storms.  (Školiteľ: Fridrich Valach)

Myšľan, Pavol: Mineralógia a genéza mangánovej mineralizácie v staršom paleozoiku gemerika a jej porovnanie s vybranými svetovými lokalitami. (Školiteľ: Martin Števko)

Nogová, Ema: Tvorba mapy úplných Bouguerových anomálií z globálnych geopotenciálových modelov. (Skoliteľ: Pavol Zahorec)

Ondrášová, Lenka: Smolenice 2023: problematika magnetotelurických meraní a ich interpretácie v rámci doktorandského štúdia. (Školiteľ: Ján Vozár)

Ölveczká, Diana: Intraspecific changes in the size and morphology of calcareous microplankton during the Late Jurassic and Early Cretaceous and their relation to oceanographic changes. (Školiteľ: Adam Tomašových)

Proroková, Eva:  Mineralógia a genéza sekundárnych Mn minerálov oxidačnej zóny drahokovovo – polymetalického ložiska Banská Štiavnica. (Školiteľ: Stanislav Jeleň)

V druhom bloku nasledovalo zhodnotenie 10 rokov vedeckej a organizačnej práce ma ústave. Vo všetkých oblastiach možno konštatovať vývoj a pokrok smerom k modernému bádaniu, prístrojovej, laboratórnej infraštruktúre a zabezpečenia chodu ústavu v Bratislave a detašovaných pracoviskách v Banskej Bystrici, Hurbanove a Starej Lesnej.

Prednášky vedenia ústavu:

Kyška – Pipík, Radovan: Geologický odbor ÚVZ SAV 2013 – 2023.

Nejedlík, Pavol:  Geofyzikálny odbor (Ústav) 2013 – 2022.

Madarás, Ján: Ústav vo vybraných štatistikách v rokoch 2015 – 2022.

Po tradičnom spoločnom fotografovaní vyše 70 účastníkov sympózia z aktuálne 95 zamestnancov ústavu nasledoval tretí blok prednášok, venovaný vedeckej činnosti a vydavateľskej činnosti.

Prednášky predstaviteľov vedeckého smerovania ústavu:

Tomašových, Adam: Zhodnotenie vedeckej kvality a publikačnej aktivity vedeckých pracovníkov ústavu z pohľadu predsedu vedeckej rady.

Broska, Igor, Antolíková, Silvia, Puškelová, Ľubica: Geologica Carpathica – časopis s tradíciou.

Vajda, Peter: Časopis Contribution to Geophysics & Geodesy – míľniky, súčasnosť.  

Druhý deň tímbildingu bol plánovaný ako športovo – oddychový. Ranný hustý dážď modifikoval plány, napriek tomu odvážlivci absolvovali jeden plánovaný výlet do doliny Hlboča, ďalšia skupina si urobila výlet do Smoleníc, medovinárne a včelárstva.  Ostatní podľa chuti a možností si zahrali stolný tenis v priestoroch zámku.  Program a zmysel IV. ústavného sympózia bol naplnený.

Text a foto: Ján Madarás