SAV udelila pamätné medaily kolektívom aj osobnostiam

with Nekomentované

Pri príležitosti 70. výročia Slovenskej akadémie vied udelil jej predseda Pavol Šajgalík v piatok 23. 6. 2023 kolektívom a osobnostiam pamätné medaily. Ocenenia si prevzali zástupcovia jednotlivých ústavov, vedci, ale aj popularizátori vedy v priestoroch Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorí sa zaslúžili o rozvoj vedy na Slovensku, reprezentujú úlohu akadémie alebo prispievajú k viditeľnosti vedy a výskumu na Slovensku.

Medaily za historický alebo aktuálny prínos SAV pre spoločnosť dostalo šesť ústavov. Ústav vied o Zemi SAV získal ocenenie za vybudovanie a dlhoročné úspešné prevádzkovanie Národnej siete seizmických staníc. Medailu prevzal Pavol Nejedlík, riaditeľ Geofyzikálneho odboru.

Národná sieť je vybavená digitálnymi seizmickými aparatúrami a zberným systémom nameraných údajov, ktoré sa v reálnom čase odosielajú do Dátového a spracovateľského centra národnej siete v Bratislave. V súčasnosti tvorí sieť 14 seizmických staníc. Nepretržité seizmické meranie aktivity zemskej kôry Slovenska je potrebné nielen pre sledovanie a registrovanie zemetrasení na Slovensku, prípadne v okolí významných stavieb, akými sú napríklad jadrové elektrárne, ale aj pre zaznamenanie významných otrasov, vznikajúcich pri iných ľudských činnostiach.   

Ocenených bolo aj deväť osobností vedy. Medailu si prevzal aj Igor Broska z Ústavu vied o Zemi SAV za vedeckú aj organizačnú prácu. Igor Broska položil základy genetickej mineralógie a geochémie akcesorických minerálov granitoidného systému nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

Igor Broska ešte v polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia počas ročného postdoktorálneho štipendijného Lise-Meitner pobytu na Salzburskej univerzite objavil a opísal mechanizmus rozpadu monazitu na novotvorené fázy apatit a allanit, pričom tento štýl rozpadu bol neskôr v orogénnych oblastiach zistený na celom svete. Pochopenie rozpadu monazitu v granitoch sa stalo významným aj preto, lebo dokladá, že za istých okolností sa apatit stáva významnou geochemickou bariérou pre mobilitu prvkov, čo môže mať aj iné praktické využitie. Igor Broska postupne v granitoidných horninách Slovenska charakterizoval chovanie nielen monazitu a xenotímu, ale aj zirkónu, apatitu,  titanitu, magnetitu, allanitu a turmalínu, čo neskôr vyústilo do typológie a genetického modelu vzniku granitov s dosahom na ich metalogenézu, resp. na pochopenie genézy niektorých surovín spätých s granitmi, vrátane tých, ktorým dnes hovoríme kritické. Okrem toho v dvoch funkčných obdobiach sa v pozícii riaditeľa ústavu podieľal na budovaní modernej infraštruktúry ústavu a stal sa aj prvým riaditeľom Ústavu vied o Zemi. Už viac rokov je aktívny v pozícii šéfredaktora medzinárodného geologického periodika Geologica Carpathica, ale aj v Sneme SAV.  Nezanedbateľné je aj jeho úsilie pri organizovaní viacerých úspešných medzinárodných vedeckých konferencií.

(zdroj Aktuality SAV, skrátený a upravený text, Igor Broska, foto Tomáš Benedikovič a Ján Madarás)