Oznam o konaní volieb členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie

with Nekomentované

Oznámenie vedeckej rady ÚVZ SAV, v. v. i. o vyhlásení volieb do správnej rady ÚVZ SAV, v. v. i.

Kandidát na člena správnej rady sa volí spomedzi zamestnancov verejnej vedeckej inštitúcie (§17, ods. 3c).

 

a) Sídlo organizácie: Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i., Dúbravská 9, 840 05 Bratislava

b) Špecifikácia funkcie a počet miest: Dve miesta členov správnej rady ÚVZ SAV, v. v. i.

c) Obsah, forma predloženia kandidatúry. Kandidáti predložia písomné podklady (podľa zoznamu) predsedovi vedeckej rady do 13. 7. 2018

d) Zoznam dokladov. Kandidát predloží (1) písomnú prihlášku za kandidáta, (2) písomnú predstavu o pôsobení v správnej rade, (3) profesijný životopis, (4) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

e) Spôsob akým predložia kandidáti povinné doklady: Kandidáti odovzdajú predsedovi vedeckej rady povinné doklady s originálnym podpisom v písomnej a elektronickej forme najneskôr do 13. 7. 2018 do 12. hodiny.

f) Miesto a čas konania pohovoru a volieb: Pohovor s kandidátmi (podľa čl. IV ods. 1, písm. c) Volebného poriadku) sa koná 16. 7. 2018 o 9.00 hodine, voľby sa konajú ihneď po pohovoroch.

 

Čl. IV, ods. 1, písm.  c: VR zorganizuje a vedie pohovor s kandidátmi; pred začatím pohovoru sa ubezpečí, že kandidáti predložili riadne svoje kandidatúry. Pohovor sa koná v prítomnosti zamestnancov organizácie a členov vedeckej rady organizácie. Kandidát sa predstaví a prezentuje svoju predstavu o pôsobení v správnej rade a odpovedá na prípadné otázky zamestnancov organizácie a členov vedeckej rady organizácie.

Špecifické požiadavky na kandidátov na členov správnej rady (čl. 1 Volebného poriadku) na člena správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied:

Kandidovať môže len ten, kto: a) je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin (ak odsúdenie nebolo zahladené) alebo nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody (ak odsúdenie nebolo zahladené) a b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Členov do správnej rady volia oprávnení voliči organizácie podľa §23, ods. 2, t.j. zamestnanci organizácie,

a) majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa, alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,

b) vykonávajú vo verejnej výskumnej inštitúcii niektorú z činností podľa § 1 ods. 4

c) sú v pracovnom pomere s verejnou výskumnou inštitúciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

 

RNDr. Marian Janák, DrSc.
Predseda vedeckej rady ÚVZ SAV, v. v. i.

 

Zoznam oprávnených voličov

 

Predstavy kandidátov o činnosti v správnej rade:

RNDr. Igor Broska, DrSc.

RNDr. Róbert Kysel, PhD.

RNDr. Alexandra Marsenić, PhD.