Projekt „Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúry“

with Nekomentované
Európsky fond regionálneho rozvoja

Za posledné desaťročia možno pozorovať nárast extrémov zrážok a obdobia sucha vedúce ku zmenenej dynamike odtokových procesov v povodí. Dôležitou súčasťou opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov extrémov klímy a počasia sú vodozádržné, protipovodňové a protierózne opatrenia v poľnohospodárskej krajine. Ohrozenie územia bleskovými povodňami z extrémnych zrážok a ich sprievodnými javmi ako sú napr. erózia poľnohospodárskej pôdy a následný transport a akumulácia splavenín v tokoch neboli doposiaľ v rámci hodnotenia povodňového ohrozenia riešené. V projekte sa budeme venovať aktualizácii charakteristík zrážok nevyhnutných pri návrhu vodozádržných opatrení a modrozelenej infraštruktúry, modelovaniu erózie pôdy a dimenzovaniu opatrení v malých povodiach ako ochrany pred prívalovými povodňami. V rámci projektu budú spracované mapy povodňového ohrozenia pre najkritickejšie lokality v rámci Slovenska a vývoj expertného systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modrozelenej infraštruktúry. Projekt vytvorí v súčasnosti chýbajúce aktuálne celoplošné zhodnotenie návrhových zrážok na území Slovenska reflektujúc na teoretické poznatky zo štatistiky hodnotenia extrémov. V rámci projektu sa budú taktiež skúmať účinky zrážok rôznej intenzity na poľnohospodárske a lesné porasty a infiltrácia vody do pôdy s dôrazom na využitie pri návrhu modrozelenej infraštruktúry a pri modelovaní erózie pôdy. Nevyhnutnou súčasťou celoplošného hodnotenia je potreba cezhraničnej spolupráce na expertnej úrovni, hlavne za účelom správneho interpretovania výstupov modelovania v pohraničných oblastiach. Z tohto dôvodu bude súčasťou projektu aj spolupráca s expertmi na zrážkové extrémy a ich vplyv na lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo z Rakúska, Česka a Maďarska. Hlavným prínosom projektu bude pretavenie teoretických poznatkov s praktickými výstupmi využiteľnými pri návrhu vodohospodárskych opatrení v krajine ako odozva na prebiehajúce klimatické zmeny.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

O projekte

Názov prijímateľa: Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Sídlo prijímateľa: Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 9, 84005
Názov projektu: Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúry
Miesto realizácie projektu: Banská Bystrica, Banská Štiavnica
Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP: Bratislava – mestská časť Dúbravka
Výška poskytnutého NFP: 794 409,00 €