2. sympózium Ústavu vied o Zemi SAV 2017

with Nekomentované

Sympózium "Zhodnotenie vedecko-výskumných aktivít Ústavu vied o Zemi SAV a perspektívy ich rozvoja" bolo druhým spoločným stretnutím - tímbildingom pracovníkov Geologického odboru a Geofyzikálneho odboru ÚVZ SAV od zlúčenia oboch bývalých geovedných ústavov v júli 2015. Miestom pracovného, ale aj neformálneho stretnutia v dňoch 9.–10. októbra 2017 bolo Kongresové centrum SAV na Smolenickom zámku.

V úvodnej časti sympózia odzneli referáty o stratégii rozvoja a akčnom pláne ústavu (riaditeľ I. Broska), o pohľade Predsedníctva SAV na činnosť ústavu po akreditácii a náčrt výkonového financovania (podpredseda 1. odd. SAV P. Siman). Referáty vedúcich odborov (Geologický odbor - J. Madarás a Geofyzikálny odbor - L. Brimich) boli zamerané na aktuálne problémy fungovania a rozvoja dvoch základných organizačných zložiek. Ďalší blok príspevkov bol venovaný detašovaným pracoviskám v Banskej Bystrici (R. Kyška-Pipík), Hurbanove (F. Valach) a Starej Lesnej (P. Nejedlík). Vedecký tajomník A. Tomašových podal informáciu k hodnoteniu vedeckých tajomníkov a I. Broska, koordinátor programu Medzi Zemou a vesmírom v rámci Otvorenej akadémie zhodnotil doterajší progres pri otváraní sa geovied verejnosti.

Krátke vedecké príspevky S. Bičárovej, M. Kohúta, J. Lexu, A. Marsenić, J. Sotáka a P. Vajdu boli prierezom zaujímavých vedeckých informácií, ktoré naši pracovníci vykonávali v minulom roku nielen na Slovensku, ale aj vo vzdialenom zahraničí.

Druhý deň, resp. dopoludnie 10. 10. bolo zamerané na prezentácie doktorandov a postdokov nášho ústavu. Z postdoktorandov vystúpili s vedeckými príspevkami M. Vďačný a J. Hrabovský. Doktorandi (Z. Chovanová, Ľ. Luhová, T. Müller, L. Žatková)  dokumentovali progres pri príprave svojich dizertačných prác. Úroveň prednášok a kvalita prezentovaných dát ukázala, že doktorandi sú mimoriadne zodpovední, ambiciózni, s veľkou perspektívou ďalšieho vedeckého rastu.

Podobne ako pred rokom, aj toto sympózium ukázalo nevyhnutnosť vzájomného dialógu nielen medzi odbornými zložkami ústavu, ale najmä medzi všetkými pracovníkmi. Takéto stretnutia sú pre zdravý chod inštitúcie veľmi prospešné.

(program sympózia v PDF)

Text: Ján Madarás, vedúci Geologického odboru ÚVZ SAV
Foto: Juraj Šurka, Ján Madarás, ÚVZ SAV

 

 

Spoločná fotografia pracovníkov Ústavu vied o Zemi SAV na terase Smolenického zámku
Spoločná fotografia pracovníkov Ústavu vied o Zemi SAV na terase Smolenického zámku

Stiahni si spoločnú fotografiu v plnom rozlíšení (10,5 M)