21. Kongres KBGA v Salzburgu — odkaz tradície i nová perspektíva karpatskej geológie

with Nekomentované

Históriu a vývoj slovenskej geológie významne ovplyvnila činnosť Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie (KBGA), ktorá bola založená v r. 1922 na 13. Medzinárodnom geologickom kongrese v Bruseli zástupcami z Československa (R. Kettner), Poľska, Rumunska a Juhoslávie. Cieľom založenia KBGA ako najstaršej vedeckej asociácie Medzinárodnej únie geologických vied pri UNESCO bolo podporovať spoločný základný a aplikovaný geologický výskum. 21. kongres KBGA sa uskutočnil v dňoch 10. až 14.9.2018 na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Paris Lodron v Salzburgu. KBGA je asociáciou geológov pracujúcich v oblasti Karpát, Panónie, Dinaríd, Rodop, Helenid a ďalších krajín Balkánu, Malej Ázie, Čierneho mora a Kaukazu. K ním sa v rámci 21. Kongresu KBGA asociovali aj geológovia alpských krajín. Tým sa z kongresov tejto asociácie stáva významné medzinárodné podujatie geológov pracujúcich v alpínskych orogénnych systémoch. Potvrdzuje to aj viac ako 450 účastníkov 21. Kongresu KBGA zastupujúcich geológov z Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Maďarska, Poľska, Českej republiky, Rumunska, Bulharska, Srbska, Chorvátska, Slovinska, Albánska, Grécka, Turecka, Arménska, Číny, Ruska a ďalších krajín. Zo Slovenska, ktoré bolo tradične jednou z hlavných krajín KBGA, sa zúčastnilo 21 geológov, z toho 7 z Ústavu vied o Zemi SAV. Na vedeckom programe kongresu KBGA sa ďalej podieľali pracovníci Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a ŠGÚDŠ Bratislava.

Vedecký program kongresu KBGA pozostával z 20. tematických sekcií. Zahŕňal 163 prednášok a 147 posterov zameraných na mezozoický vývoj tetýdnej oblasti, neogénny vývoj paratetýdnej oblasti, magmatizmu a orogénnych procesov alpsko-karpatsko-balkánskej oblasti, petrogenézu hornín a minerálov, klimatické a  biotické podmienky v jurských, kriedových a paleogénnych súvrstviach, geochronologické datovanie procesov, ložiská uhľovodíkov a nerastných surovín, hydrologické a prírodné hazardy, a pod. V týchto sekciách prezentovali výsledky svojich výskumov aj pracovníci Ústavu vied o Zemi SAV, a to menovite I. Broska, K. Fekete, M. Janák, M. Kohút, J. Michalík, I. Petrík a J. Soták. Súčasťou kongresu KBGA, ktoré využili aj pracovníci ÚVZ SAV, boli aj terénne exkurzie po transekte Álp, v oblasti Rossfeldu, Weitenau a v lome Leube s typovými výskytmi vrchnojursko–spodnokriedových jednotiek Východných Álp.

Kongres KBGA v Salzburgu bol z hľadiska vedeckého programu, veľkého počtu účastníkov i skvelej organizácie novým impulzom tejto geologickej asociácie, ktorá na budúcom kongrese v Plovdive v roku 2022 zavŕši jubilejných 100 rokov svojej činnosti.

Oficiálnymi periodikami KBGA sú: časopis Ústavu vied o Zemi SAV Geologica Carpathica (od kongresu vo Viedni v roku 1998) a Geologica Balcanica.

 

Zoznam predchádzajúcich kongresov KBGA:

 • 1925 – I Kongres (Ľvov, Poľsko)
 • 1927 – II Kongres (Bukurešť, Rumunsko)
 • 1931 – III Kongres (Praha, Československo)
 • 1958 – IV Kongres (Kyjev, ZSSR)
 • 1961 – V Kongres (Bukurešť, Rumunsko,)
 • 1963 – VI Kongres (Varšava a Krakov, Poľsko)
 • 1965 – VII Kongres (Sofia, Bulharsko)
 • 1967 – VIII Kongres (Belehrad, Juhoslávia)
 • 1969 – IX Kongres (Budapešť, Maďarsko)
 • 1973 – X Kongres (Bratislava, Československo)
 • 1977 – XI Kongres (Kyjev, ZSSR)
 • 1981 – XII Kongres (Bukurešť, Rumunsko)
 • 1985 – XIII Kongres (Krakov, Poľsko)
 • 1989 – XIV Kongres (Sofia, Bulharsko)
 • 1995 – XV Kongres (Atény, Grécko)
 • 1998 – XVI Kongres (Viedeň, Rakúsko)
 • 2002 – XVII Kongres (Bratislava, Slovensko)
 • 2006 – XVIII Kongres (Belehrad, Srbsko)
 • 2010 – XIX Kongres (Thessaloniki, Grécko)
 • 2014 – XX Kongres (Tirana, Albánsko, 2014)
 • 2018 – XXI Kongres (Salzburg, Rakúsko)

 

Text: Ján Soták, Jozef Michalík a Kamil Fekete

 

Účastníci 21. Kongresu Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie v areáli Univerzity Paris Lodron v Salzburgu.

 

Účastníci terénnej exkurzie v lome Leube s typovými výskytmi vrchnojursko–spodnokriedových jednotiek Východných Álp.