Deň otvorených dverí na pracovisku v Banskej Bystrici

with Nekomentované
V tomto roku na naše pracovisko v Banskej Bystrici zavítalo počas Dňa otvorených dverí (7.11.2019) viac ako 40 detí 4. ročníka zo Základnej školy Štefana Moyzesa.

Prví návštevníci sa stretli už pred 9.00 ráno v 3D zasadačke a v krátkosti sa oboznámili s poslaním Ústavu vied o Zemi SAV a o význame geológie pre človeka. Zároveň si pozreli krátky film o geofyzikálnych meraniach našich kolegov na Etne. Potom rozdelení na menšie skupiny postupne navštívili 9 stanovíšť, kde okrem vedomostí a zaujímavostí na nich čakala aj pečiatka.

Vo vestibule na prízemí mali možnosť dozvedieť sa o tom, ako súvisia jazerné sedimenty s klimatickými zmenami. V zjednodušenej, ale o to viac názornej forme sa oboznámili s metódou na analýzu biomarkerov a stĺpcovou chromatografiou, a to tak, že farebné pigmenty a fluorescenčné látky boli zmiešané a následne oddelené na pôvodné zložky. Pri pozorovaní sa dozvedeli, ako biomarkery pomáhajú pri vyhodnocovaní klimatických zmien v minulosti. Na modeli jazera videli, ako sa vrtmi odoberajú vzorky sedimentov z dna. Mohli sa dotknúť aj niekoľko tisíc rokov starých usadenín z Hincovho plesa, ktoré sa získavajú limnologickou plošinou, na ktorej si zmerali svoje sily.

V separačných laboratóriách a v brusiarni videli spracovanie geologických vzoriek a ich prípravu pre ďalší výskum. V laboratóriách s analytickými prístrojmi im boli ukázané a zrozumiteľným spôsobom vysvetlené príklady využitia prístrojov pri výskume geologických materiálov. Tento rok to boli: elektrónový mikroanalyzátor, počítačový tomograf, röntgenový práškový difraktometer, mikroskop s Ramanovskou spektroskopiou a izotopové laboratórium.

Exkurzia priestormi nášho pracoviska sa končila vo vestibule na poschodí, kde bola pre poučenie a potešenie očí výstava minerálov, skamenelín, kostra dinosaura a mikroskopy s náhľadom do mikrosveta. Mladí geológovia z geologického krúžku pripravili svojim spolužiakom mikrofosílie, ktoré počas praktického cvičenia vyseparovali zo sladkovodných vápencov. Za získanie všetkých pečiatok na stanovištiach čakala na návštevníkov sladká odmena.

O zážitky pre našich návštevníkov sa postarali: A. Biroň, S. Budačová, N. Halašiová, I. Ivaničová, S. Jeleň, R. Kyška-Pipík, J. Luptáková, T. Mikuš, S. Milovská, R. Milovský, H. Paľová, B. Ramaj, J. Šurka, D. Troppová, J. Vlasáč, M. Vydhia, P. Záhorec a L. Žatková.

Priebeh podujatia a záujem návštevníkov si môžete pozrieť na priložených záberoch.

Text: L. Žatková
Foto: M. Vydhia, S. Milovská, J. Šurka, J. Luptáková