CZ-SK-PL paleontologická konferencia 2018 v Prahe v znamení nových objavov i storočnice československej paleontológie

with Nekomentované

V dňoch 18. až 20. 10. 2018 sa v Prahe uskutočnila 19. Česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia a workshop MIKRO 2018. Toto každoročné medzinárodné podujatie združuje vedcov z akademických, univerzitných, rezortných, múzejníckych a ďalších inštitúcií z Českej republiky, Slovenskej republiky a Poľska, ktorí pracujú v paleontologickom výskume. Širšiu integráciu tejto skupiny tohto roku doplnili aj paleontológovia z Ukrajiny, Nemecka, Rakúska a Saudskej Arábie.
Hlavným usporiadateľom konferencie bol Geologický ústav Českej akadémie vied, ktorý na toto podujatie prepožičal reprezentačné zariadenie Akadémie vied Českej republiky vo Ville Lanna v Prahe. Organizačne konferenciu zabezpečovali A. Svobodová, J. Dašková, a J. Votočková Frojdová, ktoré spolu s doktorandmi a veľkou podporou vedenia GÚ AV ČR, v. v. i. pripravili pre účastníkov programovo bohatú konferenciu v dôstojnom prostredí a v družnej priateľskej atmosfére. Celkovo sa konferencie zúčastnilo 93 vedcov, ktorí prezentovali 47 prednášok a 46 posterov. Na vedeckom programe sa významne podieľali aj doktorandi, ktorým táto konferencia každoročne poskytuje fórum pre prezentáciu dosiahnutých výsledkov, diskusiu a získavanie skúseností i študijných kreditov.
Vzhľadom na počet účastníkov konferencie bola účasť vedcov zo slovenských univerzitných a výskumných pracovísk neprimerane nízka (10), z toho (4) z Ústavu vied o Zemi SAV čo iba potvrdilo každoročne klesajúci záujem najmä mladších vedeckých pracovníkov a doktorandov o aktívnu účasť a udržanie sa v tejto medzinárodnej geologickej/paleontologickej komunite.
V hlavnom programe konferencie boli z ÚVZ SAV prezentované prednášky autorov Soták J.: „Phylogenetic development of Eocene – Oligocene planktonic foraminifers of Globigerinoides lineage: juvenile stages, supplementary apertures and ecological responces“; Michalík J.: „Examination of calpionellid test ultrastructure“ a Fekete K. et al.: „Correlation of biostratigraphy and microfacies of selected Upper Jurassic – Lower Cretaceous sequences of the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians, Slovakia)“. V posterovej sekcii boli prezentované príspevky Antolíková S. & Józsa Š.: „Aalenian –Bajocian calcareous nannoplankton and benthic foraminifera from the Skrzypny and Szlachtowa Formations”; Soták J.: „Evolutionary origin of digitate planktonic foraminifera during the Middle Eocene: a new insight to Clavigerinella – Hantkenina transition” a Scheiner F., Holcová K., Milovský R. et al.: „An identification of circular pattern in epicontinental sea (Central Paratethys) during the Langhian based on the isotopic composition of seawater derived from foraminifera“.
Okrem vedeckých príspevkov sa ÚVZ SAV na tomto podujatí podieľal aj mediálnym sponzorstvom časopisu Geologica Carpathica a aktívnou účasťou pri organizačnom zabezpečení konferencie a tvorbe konferenčných materiálov. Táto podpora bola hlavnými organizátormi vysoko cenená o čom svedčili aj slová vďaky usporiadateľov a riaditeľa GÚ AV ČR, v. v. i. Súčasťou konferencie bola aj jednodňová exkurzia pod vedením F. Vaceka z Národního muzea po klasických lokalitách na území Prahy s návštevou najznámejších lokalít z obdobia Silúr – Devón v Prokopskom údolí, pri Hlubočepoch, Barrandove a i. (vrátane Barrandovských skál – viď. foto).
Neformálne sa z príležitosti storočnice založenia Československa v kuloároch konferencie spomínalo aj na slávnu históriu a osobnosti československej paleontológie, akými boli J. Augusta, Z.V Špinar, D. Andrusov, J. Švagrovský, I. Chlupáč, V. Havlíček, V. Pokorný, M. Mišík, E. Planderová, B. Pacltová, B. Bouček, E. Hanzlíková, J. Seneš, H. Bystrická, I. Cicha, J. Salaj, O. Samuel, F. Němejc, M. Rakús, V. Sitár, R. Musil, V. Ložek a mnohí ďalší jej významní predstavitelia.
Na usporiadanie paleontologickej konferencie v roku 2019 sa podujala skupina paleontológov z Varšavy, ktorí ju plánujú uskutočniť v Európskom centre pre geologické vzdelávanie vo Svätokrížskych horách.

Text: J. Soták, J. Michalík & K. Fekete