Deň otvorených dverí 2018 v Banskej Bystrici

with Nekomentované

Aj v tomto roku naše pracovisko v Banskej Bystrici privítalo 21. 11. 2018 počas Dňa otvorených dverí viac ako 100 návštevníkov.

Prví návštevníci sa stretli už pred 9.00 ráno v 3D zasadačke a v krátkosti sa oboznámili s poslaním Ústavu vied o Zemi SAV a význame geológie pre človeka. Zároveň si pozreli krátky film o expedícii našich kolegov na Etnu. Potom boli rozdelení na menšie skupiny a postupne navštevovali každé z 11 stanovíšť, kde okrem vedomostí a zaujímavostí na nich čakala aj pečiatka.

Vo vestibule na prízemí mali možnosť dozvedieť sa o tom, ako súvisia jazerné sedimenty s klimatickými zmenami. Na modeli jazera videli, ako sa vrtmi odoberajú vzorky sedimentov z dna. Mohli sa dotknúť aj niekoľko tisíc rokov starých usadenín z Hincovho plesa a preskúmať v mikroskope, čo sa v nich nachádza. Veľkých aj malých zaujala nainštalovaná limnologická plošina, kde si mohli zmerať svoje sily pri odoberaní jazerných sedimentov.

V separačných laboratóriách a v brusiarni videli prípravu a spracovanie geologických vzoriek pre ďalší výskum. V laboratóriách s modernými analytickými prístrojmi im boli ukázané a zrozumiteľným spôsobom vysvetlené príklady využitia prístrojov pri výskume geologických materiálov. Tradične to boli: elektrónový mikroskop a mikrosonda, počítačový tomograf, röntgenový práškový difraktometer, mikroskop s Ramanovskou spektroskopiou, mikrotermometrická aparatúra, laboratórium stanovenia organického uhlíka a izotopové laboratórium.

Exkurzia útrobami ústavu končila vo vestibule na poschodí, kde bolo stanovište s prezentáciou geofyzikálnych metód, pre poučenie a potešenie očí výstava minerálov, skamenelín a jaskynných kvapľov, kostra dinosaura a mikroskopy s náhľadom do mikrosveta. Tradične veľký úspech zožala imitácia jaskynnej plazivky, kde si odvážlivci vyskúšali, cez aký najužší priestor prelezú. Za získanie všetkých pečiatok na stanovištiach, čakala na návštevníkov sladká odmena.

O zážitky pre našich návštevníkov sa postarali: A. Biroň, S. Budačová, H. Demeterová, N. Halašiová, I. Ivaničová, S. Jeleň, S. Kurylo, R. Kyška-Pipík, Ľ. Luhová, J. Luptáková, V. Marina, T. Mikuš, S. Milovská, R. Milovský, T. Müller, H. Paľová, B. Ramaj, J. Soták, J. Šurka, D. Troppová, J. Vlasáč, P. Záhorec a L. Žatková.

A na záver niekoľko fotografií z tohto podnetného stretnutia vedcov a ich potenciálnych nasledovníkov.