Deň otvorených dverí v Geologickom odbore ÚVZ SAV v Bratislave

with Nekomentované

Novembrový Týždeň vedy a techniky je každoročne príležitosťou predstaviť aktivity geovedného pracoviska verejnosti, najmä pre žiakov a študentov, ktorí sú potenciálne nádejami pokračovania výskumu vo vedeckej inštitúcii. Vzhľadom na negatívny trend znižovania výučby prírodovedných predmetov na školách (geológia patrí dlhodobo medzi tie najohrozenejšie), je každá aktivita tohto druhu nielenže vítaná, ale i existenčne potrebná. Ústavu sa už niekoľko rokov osvedčuje trend pozývať konkrétnu školskú triedu a v takejto ucelenej forme podať študentom pútavý výklad o zaujímavosti vied o Zemi, medzi ktorými zaujíma geológia popredné miesto.

5. novembra 2019 sme v rámci propagácie geológie privítali školskú triedu deviatakov zo Základnej školy J.G.Tajovského v Senci.

Geologický program na takmer tri hodiny pripravili naši pracovníci Silvia Antolíková, Juraj Hrabovský, Ivana Koubová, Ján Madarás, Dušan Starek a Peter Vršanský. Výklad vychádzal z osvedčených a pripravených prezentácií, aké máva ústav v rámci Noci výskumníkov. Bol však detailizovaný a komplexnejší. Žiaci sa dozvedeli základné informácie o geologickej stavbe Slovenska, o hlavných horninách, ktoré ho tvoria, o sopkách a ich produktoch. Azda najviac priblížiť geologické javy a procesy umožnil pokus v "sand boxe", ktorý veľmi reálne demonštruje hlavné geologické procesy: sedimentáciu, vrásnenie, vznik zlomov, vznik poklesových štruktúr, eróziu a opakovanie geologických cyklov. Ďalšie rozprávanie bolo venované stratigrafii, sedimentológii, paleontológii. Žiaci sa dozvedeli, že hoci organizmy a stopy po ich činnosti nachádzame v reálnom čase bežne, ich zachovanie vo fosílnom zázname je v skutočnosti veľmi zriedkavé a je súhrou často náhodných a pre paleontológa aj šťastných udalostí. Fosílie bolo možné študovať pod mikroskopom a binokulárnou lupou, kde sa otvoril fantastický svet drobných, ale pre určovanie veku a charakteru geologických vrstiev dôležitých mikroorganizmov. Bonusom pre žiakov bola možnosť vidieť desiatky miliónov rokov starý svet hmyzu zaliateho v jantári. Tam už nemohlo byť pochýb, že geológia je skutočným oknom do histórie našej Zeme.

 

Text: J. Madarás, S. Antolíková
Foto: J. Madarás, J. Hrabovský