Hľadanie „The Second Chamber“ v mohyle Newgrange (UNESCO) pomocou geofyziky

with Nekomentované
Tím slovenských výskumníkov sa po 11 rokoch opätovne zúčastnil na geofyzikálnom meraní na približne 5000 rokov starej mohyle v Boyne Valley v Írsku. Súčasťou výskumného tímu na známej mohyle Newgrange boli Pavol Zahorec a Ema Nogová z ÚVZ SAV, Roman Pašteka z PriF UK a Juraj Papčo zo SvF STU, ktorí počas niekoľkodňového merania vykonávali najmä gravimetrické a georadarové merania.

Mohyla Newgrange je známa existenciou podzemnej komnaty s prístupovou chodbou v jednej svojej časti. Zvyšná časť mohyly je neprebádaná a priťahuje tak veľkú pozornosť archeológov. Pilotný mikrogravimetrický prieskum v roku 2011 bol zameraný na overenie metodiky vyhľadávania podzemných priestorov nad známou komnatou. Úspešné výsledky sa stali podkladom pre ďalšiu spoluprácu slovenských a írskych odborníkov, ako aj pre popularizáciu geofyzikálneho prieskumu v archeológii. Lokalita Newgrange je známa nielen odbornej verejnosti, ale zároveň populárna v širokej verejnosti v Írsku. Tajomstvá mohyly sú aj námetom pre dokumentárny film spoločnosti IWR Media Ltd., ktorého natáčania sme sa zúčastnili. Film je zameraný na prieskum možnej prítomnosti druhej komnaty v mohyle ("The Second Chamber").

Hoci podmienky na meranie neboli priaznivé (silný vietor a nestabilný podklad), po predchádzajúcich skúsenostiach z meraní v roku 2011 sme boli na dané prostredie lepšie pripravení a dosiahli sme relatívne vysokú presnosť meraní. Okrem mikrogravimetrie boli pri prieskume použité aj ďalšie metódy: georadar, terestrické laserové skenovanie. Výsledky meraní je teraz nevyhnutné spracovať a verejnosti budú dostupné v súlade s dohodnutými podmienkami.

Výskum bol realizovaný na pozvanie írskej spoločnosti IWR Media Ltd. v spolupráci s Landscape & Geophysical Services, a podporený aj slovenskou vedeckou agentúrou VEGA.

Pripravili: Pavol Zahorec, Ema Nogová (GFO ÚVZ SV)