Doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD. úspešne obhájil doktorskú dizertačnú prácu

with Nekomentované

Zložitá doba už vyše roka nepraje štandardnej vedeckej práci, priamym medzinárodným kontaktom, stretnutiam. Napriek tomu naši vedeckí pracovníci dosahujú výsledky, ktoré sú potvrdením ich dlhoročnej cieľavedomej a úspešnej osobnej angažovanosti vo vedeckom bádaní.

V decembri 2020 sme online sledovali obhajobu "veľkého" doktorátu geologického kolegu Mgr. Adama Tomášových, DrSc. 25. mája 2021 sa k nemu pripojil  geofyzik - seizmológ Doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD. V priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave úspešne absolvoval verejnú obhajobu doktorskej dizertačnej práce v odbore Geofyzika (010306) online formou.

Témou dizertačnej práce An efficient finite-difference numerical modelling of seismic waves and earthquake ground motion  boli efektívne konečné diferencie numerického modelovania seizmických vĺn a zemetrasného pohybu. Oponentami práce boli: Prof. Jean Virieux, ISTerre, Université Grenoble-Alpes, Grenoble, Francúzsko; Prof. Wei Zhang, SUSTech, Shenzen, Čína; Prof. RNDr. Ondřej Čadek, PhD., Člen Učenej spoločnosti ČR, MFF UK Praha, Česká republika a Prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc. FMFI UK v Bratislave.

Doktorská práca je tak etapovým zavŕšením mnohoročného štúdia zložitých aspektov zemetrasení, ich numerického modelovania pod vedením Prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc., ktorý je rovnako ako Doc. Jozef Kristek špičkovým vedeckým pracovníkom nielen na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK, ale aktívne pôsobia aj v Geofyzikálnom odbore, Oddelení seizmológie v Ústave vied o Zemi SAV.

Jozefovi srdečne gratulujeme a prajeme veľa tvorivých síl a vedeckej invencie aj v ďalších rokoch.

Text: Ján Madarás
Foto: archív Jozefa Kristeka a ukážky z prezentácie práce