Jozef Michalík s ocenením AV ČR za zásluhy v geologických vedách

with Nekomentované

Medaily Akadémie vied ČR si prevzali významní vedci, medzi nimi aj Jozef Michalík z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied.

Predsedníčka Akadémie vied ČR Eva Zažímalová ocenila 18. januára 2018 troch renomovaných vedcov. Čestnú odborovú medailu Ernsta Macha za zásluhy vo fyzikálnych vedách získal francúzsky fyzik Jean-Luc Martin zo Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu v Lausanne. Medailu Františka Pošepného za zásluhy v geologických vedách prevzal geológ Jozef Michalík z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. Medailu G. J. Mendela za zásluhy v biologických vedách obdržal botanik František Krahulec z Botanického ústavu AV ČR.

Čestná odborová medaila Františka Pošepného za zásluhy a vynikajúce výsledky v geologických vedách, od roku 1995 udeľovaná Akadémiou vied Českej republiky, bola zriadená Československou akadémiou vied v roku 1967.

František Pošepný (1837-1895) je najznámejší predstaviteľ českej geológie konca 19. storočia. Všeobecne je pokladaný za klasika ložiskovej geológie a za jedného zo zakladateľov modernej teórie rudných ložísk. Jeho dielo predstavuje viac ako sto vedeckých prác, medzi ktorými sú rozsiahle monografie, dodnes pokladané za vzor vedeckého prístupu k základným problémom ložiskovej geológie. Najvýznamnejšou z nich je monografia „The Genesis of Ore Deposits“, ktorá prvýkrát postavila klasifikáciu rudných ložísk na genetický základ. Táto práca preslávila Františka Pošepného, ktorý bol menovaný čestným členom vrcholnej americkej organizácie ložiskových geológov a inžinierov American Institute of Mining Engineers v Chicagu.

Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc. je významnou vedeckou osobnosťou doma i v zahraničí. Venuje sa sedimentológii, stratigrafii, paleogeografii a paleoekológii mezozoika (trias až krieda) so zameraním na alpsko-karpatský oblúk.

Je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe (v roku 1969) a odvtedy pôsobí na Geologickom ústave (dnešný Ústav vied o Zemi) SAV ako vedúci vedecký pracovník, v rokoch 1996-2002 bol jeho riaditeľom. Aktívne organizuje geologické exkurzie a vedecké podujatia, venuje sa popularizácii geológie a svoj výskum prezentuje často s veľkou odozvou na významných domácich i medzinárodných vedeckých podujatiach.

Úspešne viedol a vedie početné domáce i zahraničné výskumné projekty – VEGA, KEGA, APVV, IGCP. Je predsedom Slovenského geologického Komitétu IUGS, Slovenskej Komisie pre UNESCO MZV SR a členom komisie Slovenského Literárneho Fondu pre prírodné vedy. Je predsedom paleontologickej odbornej skupiny Slovenskej geologickej spoločnosti, čestným členom Polskiego Towarzysztwa geologiczneho a členom Učenej spoločnosti SAV. Od r. 1991 pôsobí ako externý pedagóg na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Pôsobí ako vedecký redaktor medzinárodného vedeckého periodika Geologica Carpathica (do r. 2002 bol hlavným redaktorom). Je členom redakčných rád viacerých domácich i zahraničných vedeckých časopisov.

Publikoval ako autor alebo spoluautor viac ako 245 vedeckých článkov. Jozef Michalík tiež zostavil prvú slovenskú učebnicu sekvenčnej stratigrafie aj slovenský stratigrafický kód.

Za svoju mimoriadnu činnosť bol viackrát ocenený, okrem iného cenou Jána Pettka, medailami Jána Slávika, Dimitrija Andrusova, akademika Bohuslava Cambela, zlatou medailou Geologického ústavu SAV, striebornou plaketou Dionýza Štúra, striebornou medailou Univerzity Komenského či čestným uznaním ministra životného prostredia SR.

Text: Kamil Fekete, Ústav vied o Zemi SAV
Foto: archív AV ČR