Konferencia IWAF-10 priviedla do Smoleníc špičku svetovej mikropaleontológie

with Nekomentované

V dňoch 19. až 23. 4. 2017 sa v  Kongresovom centre SAV v  Smoleniciach uskutočnila Medzinárodná konferencia o  aglutinovaných foraminiferách („Tenth International Workshop on Agglutinated Foraminifera – IWAF-10“). Bolo to od roku 1981 v poradí už desiate svetové stretnutie výskumníkov v odbore aglutinovaných foraminifer (dierkavcov), ktoré tvoria jednu z  hlavných bentických foriem organizmov v hlbokooceánskych i plytkomorských, riečnych  estuáriových a deltových  biotopoch v  súčasnosti i v sedimentárnych súvrstviach rôznych geologických období (v Západných Karpatoch známych hlavne pod názvom flyšové súvrstvia). Vedecká spoločnosť pre výskum aglutinovaných foraminifer, ktorá je koordinovaná organizáciou  „Grzybowski Foundation“ so sídlom v Krakove, poverila usporiadaním konferencie IWAF-10 slovenský tím mikropaleontológov vedený doc. RNDr. Jánom Sotákom, DrSc. Organizačný tím zložený zo zástupcov Ústavu vied o Zemi SAV, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra venoval konferenciu IWAF-10 pamiatke a životnému dielu dvoch významných slovenských mikropaleontológov RNDr. Jozefovi Salajovi, DrSc. a RNDr. Ondrejovi Samuelovi, DrSc.

Konferencia IWAF-10 v Smoleniciach sa stretla s veľkým záujmom, ktorý  dokumentuje účasť 45 vedcov z 22 krajín celého sveta (Brazília, Saudská Arábia, Nórsko, Taliansko, Rakúsko, Nemecko, India, Spojené arabské emiráty, Rusko, Rumunsko, Poľsko, UK, USA a ďalšie). Stretnutie vedúcich osobností v oblasti výskumu foraminifer na konferencii bolo príležitosťou aj pre zasadanie Medzinárodnej komisie pre taxonomickú klasifikáciu aglutinovaných foraminifer. Úvodným programom stretnutia bol mikroskopický workshop so štúdiom foraminiferovej mikrofauny z rôznych lokalít Západných Karpát.

Bohatý vedecký program konferencie IWAF-10 tvorilo 46 príspevkov formou pozvaných prednášok, príspevkov k prednáškovým sekciám (I. systematika, II. evolúcia a progresívne techniky výskumu, III. ekológia a  foraminifery súčasných morí, IV. paleoekológia a paleoprostredia a  V. biostratigrafia a foraminiferové spoločenstvá (biofácie)), a posterových prezentácií s komentárom autorov pre celé plénum konferencie. Vedecký program konferencie prezentoval širokú paletu výskumu aglutinovaných foraminifer od morfogenézy, biomineralizácie a umelej kultivácie druhov, cez foraminifery študované v rámci oceánskych expedícií IODP (napr. v Beringovom mori), rôznych súčasných biotopov (morské panvy, slané močiare, mangrovy, a i.), fosílne záznamy vývoja aglutinovaných foraminifer za obdobie 420 mil. r. (napr. príspevky z Barrandienu a Saudskej Arábie), ich zmien počas masového vymierania, kolonizácie biotopov, životných stratégií, environmentálnych kríz a  i., až po využitie aglutinovaných foraminifer pre biostratigrafické datovanie veku sedimentárnych súvrství, naftovú prospekciu a pod. Na konferencii bol tak prezentovaný súčasný stav a dosiahnutý pokrok vo výskume aglutinovaných foraminifer na najvyššej vedeckej úrovni. Zborník abstraktov z konferencie IWAF-10 bol editovaný v kooperácii  ÚVZ SAV a „Grzybowski Foundation“ (Soták J., Kaminski M.A., Fekete K. & Kowal-Kasprzyk, J. (eds), 2017. Tenth International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Grzybowski Foundation Special Publication, 23, 101 pp.) a publikovaný v Micropress Europe, Kraków, 2017.

Druhá časť konferencie IWAF-10 bola realizovaná formou dvojdňovej terénnej exkurzie  do oblasti Stredného Považia, Brezovských a Malých Karpát. Pre exkurziu bolo vytipovaných,  mikropaleontologicky preštudovaných a komplexne spracovaných 16 reprezentatívnych lokalít   mezozoických, paleogénnych a neogénnych súvrství Západných Karpát. Účastníkom exkurzie boli tak poskytnuté nielen všeobecné poznatky o geologickej stavbe jednotiek, sedimentológii  a stratigrafii ich súvrství, ale aj detailné analýzy a vedecké zhodnotenie ich mikrofauny, zloženia a druhovej príslušnosti foraminifer, paleoekológie, vysokorozlišovacej biostratigrafie, korelácie globálnych bioeventov, anoxických eventov, eustatických zmien morskej hladiny, a pod. Rozsah vedeckého spracovania prezentovaných súvrství tak nepriniesol len materiál pre sprievodcu lokalitami exkurzie IWAF-10, ale aj komplexnú publikáciu typu monografie, ktorá bola publikovaná vo vydavateľstve VEDA, Slovenskej Akadémie Vied (Soták J., Hudáčková N., Michalík J., Fekete K.,  Józsa Š., Plašienka D., Ruman A. & Rybár S., 2017: Microfauna and biostratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic formations of the Western Carpathians: Guidebook of the IWAF-10 field trip to Middle Váh Valley and Malé Karpaty Mts. VEDA, Publishing house of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 173 pp.). Výber, kvalita exkurzných materiálov i spôsob prezentácie lokalít (22 posterov s fototabuľkami mikrofauny, stratigrafickými tabuľkami, profilmi, a i.) boli účastníkmi konferencie vysoko hodnotené.

Konferencia  IWAF-10 v Smoleniciach bola po Európskom mikropaleontologickom kolokviu ešte z čias Československa (1983) prvou medzinárodne významnou mikropaleontologickou konferenciou na Slovensku. Jej vedeckú stránku garantoval a konferenciu organizačne zabezpečoval hlavne Ústav vied o Zemi SAV, a to predovšetkým pracovníci z Oddelenia sedimentológie a biostratigrafie (J. Soták, J. Michalík, K. Fekete, Z. Pulišová, S. Ozdínová, D. Starek, V. Šimo, J. Šurka, M. Vďačný) a laboratórni a technickí pracovníci ústavu (Ľ. Puškelová, D. Troppová, B. Ramaj, I. Ivaničová, H. Demeterová a A. Svitáčová). Výsledkom ich snaženia bol vedecky vysoko hodnotný program konferencie, kvalitné publikácie a konferenčné materiály, sprievodný spoločenský program, živá priateľská atmosféra a celkovo veľmi pozitívny ohlas účastníkov konferencie IWAF-10.

Text: Ján Soták a Kamil Fekete

 

IWAF-spolocna2

 

IWAF-spolocna1