Kongres FORAMS 2018 — vrcholné podujatie svetovej mikropaleontológie v Škótsku

with Nekomentované
V dňoch 17. až 22. 6. 2018 hostilo hlavné mesto Škótska Edinburgh účastníkov kongresu FORAMS 2018. Význam tohto podujatia dokumentuje cez pol tisícky účastníkov pracujúcich vo výskume foraminifer z  hľadiska taxonómie a  systematiky druhov, biostratigrafie a časovej kalibrácie bioeventov, oceanografie fosílneho i recentného planktónu, interpretácie paleoprostredia dnových a pobrežných morských ekosystémov, rekonštrukcie klimatických zmien, biomonitoringu kontinentálnych šelfov, aplikovanej mikropaleontológie, a pod. Najsilnejšie zastúpenie mali univerzitné a výskumné inštitúcie z USA (Smithsonian Institute), Veľkej Británie (Londýn, Edinburgh, St. Andrews, Southampton), Francúzska (Angers), Nemecka (GEOMAR Kiel), Nórska (Uni Research Climate Bergren), Holandska (Royal Netherlands Institute for Sea Research), Španielska, Talianska, Ruska, Austrálie, Nového Zélandu, Brazílie, Čile, Japonska, Izraela, Saudskej Arábie, a ďalších desiatok  krajín sveta. Vedecký program kongresu FORAMS 2018 zahŕňal cez 200 prednášok a 266 posterov, prezentovaných v 18 tematických sekciách. V rámci sekcie VIII – “Planktonic foraminifera:  a bridge between  ecological and evolutionary dynamics in deep time“ boli prezentované aj dva príspevky z ÚVZ SAV, a to (1)  Middle Eocene evolution of digitate planktonic foraminifera in the Western Carpathians: implications for hantkeninid phylogeny, biostratigraphy and paleoenvironments“, (2) Phylogenetic development of Eocene-Oligocene planktonic foraminifers of Globigerinoides lineage: juvenile stage, supplementary apertures and ecological responces. Preto účasť a  prezentácia výsledkov projektu APVV-14-0118 z  ÚVZ SAV aspoň čiastočne kompenzovala prehlbujúci sa odstup od špičkovej úrovne foraminiferového výskumu v  Európe a na ďalších svetových pracoviskách. Tento dynamický vývoj foraminiferového výskumu vo svete silne kontrastuje s recesiou mikropaleontologického výskumu na Slovensku, ktorý v druhej polovici 20. storočia zažíval “zlatú éru“ rozvoja aj s výrazným vkladom k svetovej mikropaleontológii. Sprievodnými akciami kongresu boli zasadania pracovných skupín a nadácií,  workshopy,  technologické a dizajnové prezentácie, exkurzia na ostrov „Isle of May“, a i. Dobré meno ÚVZ SAV v medzinárodnej komunite mikropaleontológov  je stále spájané s úspešnou konferenciu IWAF-10 v Smoleniciach 2017 a  účastníkmi žiadanej monografie z tejto konferencie (Soták a kol. 2017).
Text: Ján Soták