Magnetotelurické merania v Laponsku

with Nekomentované
Pracovníci oddelenia geomagnetizmu Ústavu vied o Zemi SAV Ján Vozár, Jozef Madzin a Lenka Ondrášová sa v spolupráci s kolegami z Technickej univerzity v Lulei a z geofyzikálneho ústavu Českej akadémie vied v dňoch 13.7. – 12.8.2021 zúčastnili magnetotelurických meraní vo švédskom Laponsku. Merania sa vykonávali v rámci projektu D-Rex, ktorý je súčasťou programu ERA-MIN 2.

Projekt D-Rex sa zameriava na vývoj nových technológií a pracovných postupov pri geofyzikálnom prieskume a jeho interpretácii, ktoré priamo riešia cieľ Európy stať sa sebestačným z hľadiska nerastných surovín. Ložiská nerastov sú malou časťou veľmi veľkého geologického kontextu, takzvaného minerálneho systému. Cieľom projektu je, získať mnohostranné geofyzikálne údaje z troch perspektívnych oblastí v Grónsku, Fínsku a vo Švédsku, zjednotiť ich s geologickými údajmi a podať hodnotné integrované výstupy na regionálnej úrovni. Projekt trvá od roku 2020 do roku 2023 a jeho hlavným riešiteľom je Technická univerzita v Lulei vo Švédsku, spolu s ďalšími riešiteľskými organizáciami z Fínska, Česka a Slovenska. Na projekte sa podieľajú aj banské spoločnosti zo všetkých troch záujmových krajín.

Magnetotelurika sa ako pasívna elektromagnetická metóda používa na zistenie rozloženia vodivosti podpovrchových štruktúr. Ako zdroj využíva prirodzene sa vyskytujúce variácie geomagnetického poľa Zeme. Vodivostné štruktúry nám poskytujú informácie o výskyte a rozmiestnení ložísk nerastov. Merania vo Švédsku sa vykonávali v rozsiahlej oblasti s rozlohou približne 10000 km2.  Meralo sa v okolí najväčšieho povrchového ložiska medi vo Švédsku – Aitik, spoločnosti Boliden Mineral a tiež v okolí podpovrchového ložiska železnej rudy spoločnosti LKAB v meste Malmberget. Územie Laponska je skalnaté a posiate mnohými močariskami. K tomu sa viaže aj výskyt veľkého množstva komárov, ktoré vedia znepríjemniť prácu.  Riedke osídlenie dovoľovalo pomerne rovnomerné rozloženie meraných bodov. Na prístup k nim poslúžili početné lesné cesty, avšak niektoré miesta zostávajú v letných mesiacoch nedostupné. Merania v týchto oblastiach budú z dôvodu lepšej dostupnosti pravdepodobne vykonané počas zimných mesiacov.