Medzinárodná konferencia JURASSICA XIV v Bratislave – úspechy a perspektívy

with Nekomentované

V dňoch 10. až 14. 06. 2019 sa vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila Medzinárodná konferencia Jurassica. Bolo to od roku 1999 v poradí štrnáste stretnutie vedcov akademických, univerzitných, rezortných, múzejníckych a ďalších inštitúcií zaoberajúcich sa výskumom jurského obdobia. Poľsko-slovenská pracovná skupina pre jurské obdobie poverila usporiadaním konferencie slovenský tím zložený zo zástupcov Ústavu vied o Zemi SAV a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, ktorí konferenciu venovali životnému dielu profesora Andrzeja Wierzbowského. Stretnutie vedúcich osobností v oblasti výskumu jursko-kriedovej hranice v tethýdnej oblasti bolo príležitosťou aj pre usporiadanie workshopu beriaskej pracovnej skupiny (Workshop of the ICS Berriasian Working Group) pod vedením profesora Williama A. P Wimbledona z Univerzity v Bristole.

Konferencia sa stretla s veľkým záujmom zo zahraničia, ktorý dokumentuje účasť 60 vedcov zo 14. krajín Európy a Ázie (Čína, Japonsko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Bulharsko, Slovinsko, Ukraina, Francúzko, Veľká Británia, Nórsko a Estónsko).

Bohatý vedecký program konferencie tvorilo 46 príspevkov formou pozvaných prednášok, príspevkov k prednáškovým sekciám a 14. posterových prezentácií. Prezentoval širokú paletu výskumu od sedimentológie, biostratigrafického datovania veku mezozoických a paleogénnych súvrství, paleoekológie, magnetostratigrafie, geochémie, korelácie globálnych bioeventov, anoxických eventov a pod. Na konferencii bol prezentovaný súčasný stav a dosiahnutý pokrok vo výskume hranice jura – krieda v tethýdnej oblasti na najvyššej vedeckej úrovni.

Vzhľadom na dlhodobú propagáciu konferencie a na fakt, že toto medzinárodné stretnutie sa konalo v Bratislave, bola účasť vedcov zo slovenských univerzitných a výskumných pracovísk neprimerane nízka (12), z toho (7) z ÚVZ SAV, čo potvrdilo nízky záujem najmä mladších vedeckých pracovníkov a doktorandov o čo i len pasívnu účasť, nadväzovanie kontaktov na medzinárodnom vedeckom poli a udržanie pozície Slovenska v medzinárodnej geologickej komunite.

V hlavnom programe konferencie boli z ÚVZ SAV prezentované výsledky autorov K. Fekete, J, Michalík, T. Müller, J. Soták, V. Šimo, A. Tomašových a P. Vršanský.

K. Fekete bol v hlasovaní na zasadnutí poľsko-slovenskej pracovnej skupiny pre jurské obdobie zvolený za predsedu na obdobie rokov 2019-2023.

Súčasťou konferencie bola aj jednodňová exkurzia do oblasti Kysuckej brány a Vršatského Podhradia. Pre exkurziu boli vytipované, mikropaleontologicky preštudované a komplexne spracované lokality Brodno, Snežnica a Strapková, odkrývajúce jursko – kriedové súvrstvia Pieninského bradlového pásma. Účastníkom exkurzie boli poskytnuté všeobecné poznatky o geologickej stavbe jednotiek, sedimentológii  a stratigrafii ich súvrství, ale aj detailné analýzy a vedecké zhodnotenie ich mikrofauny, zloženia a druhovej príslušnosti kalpionelíd, radiolárií a i., paleoekológie, biostratigrafie a pod. Rozsah vedeckého spracovania prezentovaných súvrství tak priniesol materiál pre komplexnú publikáciu vo forme exkurzného sprievodcu a zborníka abstraktov, ktorej vydavateľom je ÚVZ SAV: Fekete K., Michalík J. & Reháková D. (Eds.) 2019: XIVth Jurassica Conference and Workshop of the ICS Berriasian Group. Field Trip Guide and Abstracts Book. Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 1–192. ISBN: 978-80-85754-41-4. Výber, kvalita exkurzných materiálov i spôsob prezentácie lokalít boli účastníkmi konferencie vysoko hodnotené.

Výsledkom snaženia niekoľkých zanietených vedcov z ÚVZ SAV (K. Fekete, J. Michalík a Ľ. Puškelová) a Katedry geológie a paleontológie PRIF UK (D. Reháková), za veľkej podporoy doktorandov tejto katedry bol vedecky vysoko hodnotný program konferencie, kvalitná publikácia a konferenčné materiály. Takisto sprievodný spoločenský program, živá priateľská atmosféra prispeli k celkovo veľmi pozitívnemu ohlasu účastníkov konferencie Jurassica. Na usporiadanie nasledujúceho ročníka v Hannoveri v roku 2020 sa podujali nemeckí kolegovia z Naturkunde-Museum Coburg.

Text: K. Fekete a J. Michalík