Medzinárodná konferencia venovaná 70. výročiu založenia časopisu Geologica Carpathica

with Nekomentované

Medzinárodná konferencia venovaná 70. výročiu založenia časopisu Geologica Carpathica a 100. výročiu narodenia akademika Bohuslava Cambela sa konala v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 9.-12. 10. 2019. Príspevky na konferencii v piatich tematických okruhoch prezentovali hlavné smery geovedného výskumu, ktoré tvoria publikačný rámec časopisu Geologica Carpathica - tektonika, štruktúrna geológia, geochémia, petrológia, mineralógia, stratigrafia, paleobiológia, sedimentológia a aplikovaná geofyzika.

Časopis Geologica Carpathica začínal v roku 1950 ako Geologický zborník s cieľom prezentovať výsledky geologického výskumu na Slovensku a pomáhať tak rozširovať surovinovú základňu štátu. V súčasnosti je hlavnou misiou časopisu diseminácia výsledkov výskumu dosiahnutého geovednými disciplínami z orogénnych oblastí, najmä však z Karpát a k nim priľahlým oblastiam. Pod vedením akademika Bohuslava Cambela sa Geologica Carpathica už v sedemdesiatych rokoch začala pretvárať na medzinárodný vedecký časopis, ktorý je impaktovaný vo Web of Science už od roku 1996, s impaktom 1,699 dosiahnutým v roku 2018. Cieľom konferencie, okrem prezentácie vedeckých výsledkov, z ktorých mnohé boli skutočne prierezové, bolo aj ohliadnutie sa za minulosťou časopisu a diskusia k jeho budúcemu smerovaniu v čase, keď vedu začínajú ohrozovať predátorské časopisy, ktorým primárne nejde o vedu, ale len o finančný benefit z nej. Vo svojom príhovore predseda Učenej spoločnosti Slovenska a predseda SKVH profesor Peter Moczo ocenil vysokú úroveň časopisu Geologica Carpathica, rozumne nízky podiel autocitácií, vysoký podiel zahraničných autorov a to, že články publikované v Geologica Carpathica sú citované najmä svetovo  významnými geovednými časopismi.  70. výročie založenia časopisu Geologica Carpathica si prišiel na konferenciu pripomenúť aj doc Dr. Vojtěch Janoušek z Prahy, vedúci redaktor časopisu Journal of Geosciences, impaktovaného vo Web of Science. Vo svojom príhovore analyzoval praktiky predátorských časopisov, kde absencia alebo veľmi pochybná recenzia príspevkov s cieľom rýchlo publikovať znamená, že sa uverejňujú aj mnohé skresľujúce a nepresné informácie ohrozujúce podstatu vedeckého bádania. Profesor Lutz Nasdala z Viedenskej univerzity z pozície vedúceho redaktora impaktovaného časopisu Mineralogy and Petrology, ktorý je jeden z najstarších mineralogických časopisov na svete, založený už v roku 1872, vo svojej priateľskej zdravici vyzdvihol istú komplementaritu v prácach našich redakčných rád, ale aj to, že časopis Geologica Carpathica je stále širokospektrálnym geovedným médiom s regionálnym zameraním, čo už ale neplatí pre Mineralogy and Petrology, kde aj samotná realizácia časopisu prebieha v ďalekom zahraničí.

Pred samotnou vedeckou časťou konferencie bolo zasadnutie redakčnej rady, kde sa okrem redakčnej agendy začala diskusia k ostatnému hodnoteniu časopisu profesorom Reto Gieré z Pensylvánskej univerzity. V jeho odporúčaní je dať časopisu Geologica Carpathica do názvu aj anglický podtitulok, získavať viac prehľadných článkov typu "review" a  organizovať viac monotematických čísel.

Na konferencii bola odovzdaná medaila Akademika Bohuslav Cambela za mimoriadny prínos k rozvoju geovied  doc. Dr. Vojtechovi Janouškovi z Prahy, ktorý okrem iného je aj autorom vo svete rozšíreného softwéru GCDkit uľahčujúceho geochemický výskum hornín. Pozitívne ohlasy na konferenciu zo zahraničia a veľký záujem o konferenciu súčasnej domácej geologickej špičky podčiarkujú stále silnejšie povedomie, že bez kvalitných časopisov je rozvoj vedy ťažko predstaviteľný. Medzinárodné postavenie a tradícia Geologica Carpathica zaväzuje k ďalšiemu rozvoju tohto časopisu.

Partnerom konferencie Geologica Carpathica 70 bola firma DPP Žilina, s.r.o., realizujúca geologické práce na líniových stavbách a sponzormi boli Slovenský výbor UNESCO pre IGCP,  Nafta a.s. a Unichema, s.r.o.

Text: Igor Broska
Foto: Ján Madarás, Igor Broska, Martin Ondrejka