Medzinárodný poradný výbor začal činnosť aj na Ústave vied o Zemi

with Nekomentované

Dňa 15. decembra 2017 zavítal na ústav prof. Reto Gieré z Pensylvánskej univerzity (USA) ako  člen Medzinárodného poradného výboru  ústavu (International Advisory Board), čo je orgán, ktorý nám odporučila akreditačná komisia. Profesor Reto Gieré je popredný odborník na mineralógiu, ktorý sa v ostatnom čase venuje mineralógii prachových častíc - táto oblasť by sa perspektívne mala etablovať aj na našom ústave v súčinnosti s SHMÚ. Vedecký tajomník ústavu Dr. Adam Tomašových  najprv profesora Reto Gierého oboznámil s organizačnou štruktúrou ústavu, jeho zameraním ako i časopismi, ktoré sú v portfóliu ústavu.  Potom riaditeľ ústavu predstavil koncepciu práce Medzinárodného poradného výboru. Podľa nášho štatútu chceme postupne prerokovať problémy ústavu s členmi výboru jednotlivo a ku koncu akreditačného obdobia aj na spoločnom mítingu. Riaditeľ potom odovzdal profesorovi Reto Gierému menovací dekrét, ktorý je na päťročné funkčné obdobie. Nasledovala neformálna diskusia o pracovnom zameraní jednotlivých zložiek ústavu. Zatiaľ v Medzinárodnom poradnom výbore pracuje okrem prof. Reta Gierého len prof. Ján Veizer z Kanady, ostatní nominanti s ich životopismi a zoznamom publikačnej činnosti budú schvaľovaní na januárovom zasadnutí vedeckej rady. Na záver prof. Reto Gieré predniesol prednášku na tému, ktorej sa osobitne venuje a tou je účinok prachových častíc na ľudské zdravie. Po diskusii prisľúbil poskytnúť svoje stanovisko na ďalšom stretnutí po oboznámení sa s ročnou správou ústavu, čiže na budúci rok, keď opätovne príde na Slovensko. Na osobitnú žiadosť vydá svoje stanovisko aj k zameraniu časopisu Geologica Carpathica.