Meranie gama aktivity a objemovej aktivity radónu v Krásnohorskej jaskyni

with Nekomentované

V dňoch 26.-30.7.2019 navštívili Ústav vied o Zemi pracovníci portugalskej výskumno-vývojovej inštitúcie Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science, Porto (INESC TEC). Návšteva sa uskutočnila v rámci riešenia bilaterálneho mobilitného projektu RADCAMIN: Radon in caves and mines – Portugese and Slovak case studies. Na riešení projektu sa za INESC TEC podieľajú Dr. Susana Barbosa, MSc. Carlos Almeida a MSc. Guilherme Amaral, riešiteľský tým z ÚVZ SAV zastupujú Ing. RNDr. Iveta Smetanová, PhD., Mgr. Marek Vďačný, PhD. a Mgr. Ľubica Luhová.

Hlavným cieľom návštevy portugalského týmu bolo uskutočnenie merania gama aktivity v zatopených jaskynných priestoroch v Slovenskom krase. Vzhľadom na to, že na meranie je potrebná minimálna hĺbka vody aspoň 1,5 m, ako najvhodnejšia lokalita na testovacie meranie bola po dohode so ŠOP, Správou Slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši určená Krásnohorská jaskyňa.

V spolupráci so správcom Krásnohorskej jaskyne RNDr. Jaroslavom Stankovičom boli do jaskynných priestorov po dobu troch dní umiestnené dve meracie zariadenia. Kontinuálne meranie gama aktivity v zatopených jaskynných priestoroch sa vykonalo pomocou detektora uloženého vo vodotesnom kryte, vyvinutom v Robotics and Autonomous Systems Laboratory v INESC TEC. Okrem gama aktivity sa v jaskyni kontinuálne zmerala aj objemová aktivita radónu v ovzduší.

Po vzájomnej dohode s pracovníkmi Správy Slovenských jaskýň členovia oboch riešiteľských týmov navštívili ďalšie lokality, ktoré sú potenciálne vhodné na podobné, ale už dlhodobejšie merania v budúcnosti (Ochtinská aragonitová jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa).

Na záver návštevy vystúpila 29. júla 2019 na ÚVZ SAV v Bratislave vedúca portugalského riešiteľského kolektívu Dr. Susana Barbosa s prednáškou „Underwater monitoring of environmental radioactivity“. V krátkosti poslucháčom predstavila zameranie inštitúcie INESC TEC a tiež projekty týkajúce sa problematiky prírodnej rádioaktivity, ktorých riešením sa aktuálne zaoberá.

 

Zariadenie na meranie gama aktivity umiestnené vo vodnom toku v Krásnohorskej jaskyni.

 

Guilherme Amaral cestou na meracie stanovište v Krásnohorskej jaskyni.

 

Po skončení meraní v Krásnohorskej jaskyni (zľava Iveta Smetanová, Susana Barbosa, Ľubica Luhová).