Minister školstva Juraj Draxler na pôde Ústavu vied o Zemi SAV

with Nekomentované

V sprievode predsedu Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc. a členov predsedníctva SAV, dňa 21. januára 2016 v rámci pracovnej návštevy Slovenskej akadémie vied zavítal na pôdu Ústavu vied o Zemi SAV Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler MA.

V dátovom a analyzačnom centre Národnej siete seizmických staníc Geofyzikálneho odboru ÚVZ SAV sa minister zaujímal o zber a seizmologickú analýzu údajov o zemetrasnej aktivite najmä z územia Slovenska. Oprávnenosť a dôležitosť prevádzky seizmickej siete nielen v regionálnom, ale najmä celoeurópskom kontexte, vysvetľovali ministrovi školstva vedúca Oddelenia seizmológie Mgr. Miriam Kristeková, PhD. a prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Ďalšia časť návštevy v Ústave vied o Zemi SAV, ktorý je od 1. júla 2015 prvým transformovaným ústavom v rámci SAV a vznikol spojením Geologického ústavu SAV a Geofyzikálneho ústavu SAV, bola venovaná oboznámeniu sa ministra s prierezom vedeckej práce ústavu, v rámci jeho dvoch odborov - geologického a geofyzikálneho. Históriu ústavu, jeho vedecké zameranie, moderné technické a laboratórne vybavenie a regionálne pracoviská v Hurbanove, Starej Lesnej a Banskej Bystrici predstavil jeho riaditeľ - RNDr. Igor Broska, DrSc.

Na záver návštevy riaditeľ ústavu Igor Broska daroval ministrovi školstva Jurajovi Draxlerovi publikáciu "Planéta, na ktorej žijeme", ktorá je jedným z pozitívnych príkladov zrozumiteľnej a pútavej propagácie geovied nielen pre školy, ako odporúčaná doplnková študijná literatúra, ale aj pre pochopenie dôležitosti geovied širokou verejnosťou.

Text a foto: J. Madarás