Návšteva pracovníkov ÚVZ SAV v INESC TEC Porto, Portugalsko

with Nekomentované

V dňoch 11.-15. marca 2019 navštívili pracovníci Ústavu vied o Zemi SAV Iveta Smetanová, Marek Vďačný a doktorandka Ľubica Luhová portugalský výskumný a vývojový inštitút Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science (INESC TEC), ktorý sa nachádza v areáli University of Porto. Návšteva sa uskutočnila v rámci riešenia bilaterálneho mobilitného projektu RADCAMIN - Radon in caves and mines – Portugese and Slovak case studies.

Projekt má za cieľ založiť nový spoločný vedecký tím, ktorý využije slovenské a portugalské skúsenosti s výskumom radónu a prírodnej rádioaktivity, hlavne v podzemných priestoroch. Na riešení projektu budú aktívne zapojení traja doktorandi, jeden zo Slovenska, dvaja z Portugalska, ako aj jeden mladý vedecký pracovník zo Slovenska.

Dr. Susana Barbosa, vedúca portugalského riešiteľského tímu, predstavila návšteve zo Slovenska meraciu stanicu v areáli INESC TEC, kde prebieha dlhodobý kontinuálny monitoring objemovej aktivity radónu vo vonkajšej atmosfére súčasne pomocou alfa aj gama detektorov.

 

Stanica na kontinuálny monitoring objemovej aktivity radónu v atmosfére v INESC TEC.

 

Na INESC TEC vystúpila vedúca slovenského riešiteľského kolektívu Iveta Smetanová s prednáškou „Radon monitoring in the Domica Cave and the Gallery of St. Anthony of Padua (Slovakia)“, kde boli predstavené vybrané výsledky meraní objemovej aktivity radónu v podzemných priestoroch na Slovensku.

 

Tím z ÚVZ SAV si prezrel Robotics and Autonomous Systems Laboratory, kde sa nielen navrhujú, ale priamo vyrábajú, programujú a testujú drony a autonómne plavidlá, ako aj iné autonómne zariadenia na merania rôznych parametrov, ktoré budú vykonávané pod morskou hladinou alebo v zaplavených podzemných priestoroch. Súčasťou laboratória je aj bazén na testovanie týchto zariadení. Obaja doktorandi z portugalského tímu Carlos Almeida a Guilherme Amaral pracujú tiež na vývoji robotického systému na meranie rádioaktivity v zatopených baniach.

 

Laboratórium robotiky a autonómnych systémov v INESC TEC, zľava: G. Amaral, M. Vďačný, I. Smetanová, Ľ. Luhová, S. Barbosa.

 

Testovací bazén s rozmermi 10m x 6m a hĺbkou 5m.

 

V bývalej uránovej bani Urgeiriça sa slovenský tím zúčastnil testovania jedného z automatických robotických zariadení, ktoré bolo vyvinuté v INESC TEC a je určené na 3D mapovanie zaplavených banských chodieb, meranie teploty, tlaku a vodivosti okolitej vody a tiež testovania zariadenia na meranie gama aktivity vo vode.

Začiatkom leta je naplánovaná návšteva portugalských kolegov na Slovensku a s ňou spojené merania gama aktivity v zatopených jaskynných priestoroch v Slovenskom krase.

 

Pracovisko INESC TEC pri bani Urgeiriça, v popredí robot pripravený na spustenie do šachty. Zľava: M. Vďačný, C. Almeida, S. Barbosa, Ľ. Luhová, I. Smetanová.

 

Príprava gama detektora na ponorenie do zaplavenej šachty.