Ocenenia Slovenskej geologickej spoločnosti za najlepšie geologické práce za r. 2018–2021 na Ústav vied o Zemi SAV

with Nekomentované


Slovenská geologická spoločnosť pravidelne oceňuje významné geologické práce. V tejto súťaži ocenenia za najlepšiu geologickú prácu z rokov 2018–2021 získali aj publikácie pracovníkov Ústavu vied o Zemi SAV.

V prvej kategórii "Vedecké práce autorov bez vekového obmedzenia" je ocenenou prácou publikácia:

SOTÁK, Ján** - ELBRA, Tiiu - PRUNER, Petr - ANTOLÍKOVÁ, Silvia - SCHNABL, Petr - BIROŇ, Adrián - KDÝR, Šimon - MILOVSKÝ, Rastislav. End-Cretaceous to middle Eocene events from the Alpine Tethys: Multi-proxy data from a reference section at Kršteňany (Western Carpathians). In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2021, vol. 579, art. no. 110571. (2020: 3.318 - IF, Q1 - JCR, 1.295 - SJR, Q1 - SJR).

doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110571

Článok v PALEO3 prezentuje výsledky datovania hraničných udalostí a záznamov globálnych zmien prostredia v priebehu 30 mil. r. od konca kriedy do stredného eocénu v Západných Karpatoch. Toto kritické obdobie po zrážke Zeme s asteroidom pred 66 mil. r., sa vo vzdialenejších prostrediach tethýdnej oblasti, ako sú Západné Karpaty, prejavuje nekonformitami sedimentárneho záznamu, búrkovou eróziou, redukciou morského planktónu, obdobiami extrémneho otepľovania (55 mil. r) až postupnou stabilizáciou klimatických a biotických podmienok (42 mil. r). V práci je publikované prvé komplexné zhodnotenie indikátorov K/Pg hranice v Západných Karpatoch, ktorá bola exaktne doložená vymieraním a nástupom nových taxónov, zmenami magnetickej polarity, izotopovými výchylkami, anomálnymi obsahmi Hg, intenzifikáciou zvetrávania podľa ílových minerálov, a  pod. Výsledkom sú modely zmien morskej bioproduktivity, klimatických režimov, hydrologických cyklov a cirkulačných systémov v oceánskych panvách Alpínskej Tethýdy i  epiplatformných oblasti Európy.

Ocenenie bolo odovzdané na Valnom zhromaždení Slovenskej geologickej spoločnosti dňa 9.6.2022. Uvedená publikácia bola zároveň vyhodnotená aj ako najvýznamnejší výsledok vedeckého výskumu na Ústave vied o Zemi SAV za r. 2021.

 

Obr. 1 Vysokorozlišovacia biostratigrafia profilu Kršteňany s vymedzením zón planktonických foraminifer a vápnitých nanofosílií od vrchnej kriedy až do stredného eocénu.
Obr. 2 Modely pre rekonštrukciu biotických, klimatických a paleoenvironmentálnych zmien v oceánskych panvách Alpínskej Tethýdy v priebehu vrchnej kriedy až stredného eocénu.

Ďalšou prácou ocenenou v piatej kategórii "Práce zo sféry aplikovaného výskumu" je publikácia:

ZAHOREC, Pavol - PAPČO, Juraj - PAŠTEKA, Roman - BIELIK, Miroslav - BONVALOT, Sylvain - BRAITENBERG, Carla - EBBING, Jörg - GABRIEL, Gerald - GOSAR, Andrej - GRAND, Adam - GÖTZE, Hans-Jürgen** - HETÉNYI, György - HOLZRICHTER, Nils - KISSLING, Edi - MARTI, Urs - MEURERS, Bruno - MRLINA, Jan - NOGOVÁ, Ema - PASTORUTTI, Alberto - SALAUN, Corinne - SCARPONI, Matteo - SEBERA, Josef - SEOANE, Lucia - SKYBA, Peter - SŰCS, Eszter - VARGA, Matej. The first pan-Alpine surface-gravity database, a modern compilation that crosses frontiers. In Earth System Science Data, 2021, vol. 13, no. 5, p. 2165-2209. (2020: 11.333 - IF, Q1 - JCR, 4.066 - SJR, Q1 - SJR)

https://doi.org/10.5194/essd-13-2165-2021

 

V druhej kategórii "Vedecké práce mladých autorov (1. autor do 35 rokov)" bola ocenená publikácia, v ktorej boli spoluautormi naši vedeckí pracovníci.

ŠUJAN, Michal** - RYBÁR, S. - KOVÁČ, Michal - BIELIK, Miroslav - MAJCIN, Dušan - MINÁR, Jozef - PLAŠIENKA, Dušan - NOVÁKOVÁ, Petronela - KOTULOVÁ, Júlia. The polyphase rifting and inversion of the Danube Basin revised. In Global and Planetary Change, 2021, vol. 196, art. no. 103375. (2020: 5.114 - IF, Q1 - JCR, 1.706 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC).

https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2020.103375