Ocenenie nášho pracovníka RNDr. Jaroslav Lexu, CSc. v El Salvadore

with Nekomentované

Rada starostov Hlavného mesta San Salvador (COAMSS) a úrad územného plánu hlavného mesta San Salvador (OPAMSS) udelil v novembri 2018 nášmu pracovníkovi RNDr. Jaroslavovi Lexovi, CSc. a jeho kolegovi RNDr. Jiřímu Šebestovi, CSc. z Českej republiky ocenenie za neoceniteľný prínos pre Hlavné Mesto San Salvador.

RNDr. Jaroslav Lexa, CSc., vulkanológ a expert v oblasti geologického mapovania vulkanitov a jeho kolega RNDr. Jiří Šebesta z Českej republiky, geomorfológ a expert v hodnotení geologických rizík, dlhodobo spolupracujú s Úradom územného plánovania hlavného mesta San Salvador na vytvorení podkladov pre kvalifikované územné plánovanie zohľadňujúce prírodné pomery a geologické riziká. Od jari 2018 sa zúčastňujú ako experti na riešení spoločného projektu Salvádorskej univerzity (Universidad de El Salvador) a Úradu uzemného plánu Hlavného mesta San Salvador (OPAMSS) „Gestión de Riesgos y Disminución de Vulnerabilidad Social en el Área Metropolitana de San Salvador” (správa rizík a zníženie sociálnej zraniteľnosti v oblasti Hlavného mesta San Salvador). Projekt vedený Ing. Alexom Chávezom z OPAMSSu je financovaný z európskych zdrojov cestou programu medzinárodnej spolupráce nadácie Junta de Andalusia v Španielsku. Cieľom projektu je vytvoriť podklady pre kvalifikované hodnotenie geologických podmienok a rizík  pre územie Hlavného mesta San Salvador v súvislosti s územným plánovaním – geologickú mapu, geomorfologickú mapu s dôrazom na exogénnu dynamiku územia a inžiniersko-geologickú mapu. Súčasťou výstupov projektu bude aj súbor odporúčaní pre územné plánovanie, pokračujúcu urbanizáciu územia Hlavného mesta a prevenciu geologických rizík v záujme minimalizácie ich sociálneho dopadu ako aj transfer nových poznatkov na orgány miestnej samosprávy a študentov Salvadorskej univerzity. Náš pracovník RNDr. Jaroslav Lexa, CSc. Je v rámci projektu zodpovedný za zostavenie geologickej mapy hlavného mesta v mierke 1:50 000 (590 km2).

El Salvador je krajinou s najväčšou hustotou obyvateľstva v Strednej Amerike. Na území hlavného mesta s rozlohou 590 km2 žijú približne 2 milióny obyvateľov, pričom značná časť obyvateľstva je chudobná a žije v slumoch s najvyšším stupňom ohrozenia geologickými rizikami. Mesto sa nachádza v aktívnej tektonickej depresii medzi dvomi aktívnymi vulkánmi a je ohrozené tak vulkanickou ako aj seizmickou aktivitou. V kombinácii s intenzívnymi zrážkami každoročne v období dažďov a zriedkavejším výskytom tropických hurikánov pristupuje nemenej významná devastácia exogénnymi geologickými činiteľmi – svahovými pohybmi a zosuvmi, eróziou, lahármi (bahnotokmi a úlomkovými prúdmi) a záplavami.

Geologický a geomorfologický prieskum, mapovanie a špeciálne štúdie sú základným inštrumentom pre pochopenie toho kde môžu geologické riziká postihnúť obyvateľstvo ako aj kde sú najvhodnejšie podmienky pre rozvoj mesta. Súčasne tieto štúdie poskytujú dôležité údaje pre rozhodovanie úradu územného plánu hlavného mesta s cieľom nájsť rovnováhu medzi prírodným prostredím a jeho využívaním. Minimalizácia dopadov geologických rizík cestou prevencie a územného plánovania je pre hlavné mesto a jeho rozvoj nesmierne dôležité. Znalosť geologických podmienok je tiež dôležitá pre využívanie vhodných stavebných technológií a postupov.

Ján Madarás a Jaroslav Lexa