Pracovníci nášho ústavu účastníkmi jursko-kriedového workshopu v Kroměříži

with Nekomentované
V dňoch 14. až 18. 5. 2018 sa v Justičnej akadémii v Kroměříži uskutočnilo medzinárodné stretnutie (workshop Beriaskej skupiny Medzinárodnej komisie pre stratigrafiu - ICS) vedcov zaoberajúcich sa datovaním hornín hraničného intervalu jura-krieda. Konferencia nadviazala na predošlé stretnutie výskumníkov v kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku z roku 2016. Vedeckú stránku garantoval a konferenciu organizačne zabezpečoval Geologický ústav AV ČR, v.v.i. Na konferencii sa zúčastnili vedci z Ústavu vied o Zemi SAV, kolegovia z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Univerzity Karlovej, Českej geologickej služby, Technickej univerzity v Ostrave a ďalej vedci z Poľska, Veľkej Británie, Francúzska, Bulharska, Maďarska, Estónska a Číny. Vedecký program konferencie prezentoval širokú paletu integrovaného výskumu ohľadom problematiky svetového významu, pretože hraničný interval jura-krieda je posledné rozhranie medzi dvoma útvarmi, ktoré nie je definované stratotypom (GSSP) Medzinárodnej stratigrafickej komisie. Súčasťou stretnutia bola aj dvojdňová terénna exkurzia na reprezentatívne lokality súvrství z rozhrania jury a kriedy (Kurovický lom a Štramberský lom). Účastníkom exkurzie tak boli poskytnuté všeobecné poznatky o geologickej stavbe, sedimentológii a stratigrafii z hľadiska ich možného zaradenia ako národných stratotypov jursko-kriedovej hranice. Výsledkom snaženia organizátorov bol vedecky hodnotný program konferencie, sprievodný spoločenský program, živá priateľská atmosféra a celkovo veľmi pozitívny ohlas účastníkov konferencie.

 

Text: Kamil Fekete

Spoločná fotka účastníkov workshopu Beriaskej skupiny Medzinárodnej komisie pre stratigrafiu — ICS.
Workshop Beriaskej skupiny Medzinárodnej komisie pre stratigrafiu — ICS.
Štramberský lom
Workshop Beriaskej skupiny Medzinárodnej komisie pre stratigrafiu — ICS.
Kurovický lom