Slovensko dalo svetu nový minerál – dobšináit

with Nekomentované

Dobšináit, Ca dominantný člen roselitovej skupiny je v poradí 23. nový minerál nájdený na území Slovenska. Začiatkom februára 2021 ho schválila Komisia pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri medzinárodnej mineralogickej asociácii (CNMNC IMA).

Minerály skupiny roselitu patria medzi relatívne vzácne arzeničnany (AsO4) s obsahom vody (H2O). Dobšináit je nový člen tejto skupiny s dominantným zastúpením vápnika.

Minerál dostal názov podľa typovej lokality (miesta jeho prvého opísaného výskytu) - mesta Dobšiná, ktoré má bohatú banícku históriu. Rudné žily v okolí mesta predstavujú najvýznamnejšiu akumuláciu niklu a kobaltu v Západných Karpatoch a Dobšiná v minulosti patrila k najvýznamnejším producentom týchto kovov v Európe. Dobšináit bol nájdený v Zembersko-Tereziánskom žilnom systéme, kde sa vyskytuje spolu s ďalšími sekundárnymi minerálmi ako je erytrit, pikrofarmakolit a phaunouxit.

O nájdenie nového minerálu sa zaslúžil Martin Števko – vedecký pracovník – mineralóg na Ústave vied o Zemi SAV v spolupráci s kolegami z Českej republiky. Nový minerál zo Slovenska sa potvrdil aj chemickou analýzou elektrónovým mikroanalyzátorom JEOL JXA 8530F v detašovanom pracovisku Geologického odboru ÚVZ SAV v Banskej Bystrici.

Text: Ján Madarás, Martin Števko, Ústav vied o Zemi SAV
Foto: Luboš Hrdlovič, Martin Števko

Dobšináit svetloružovej farby (spôsobenej malou prímesou kobaltu). Bez prímesi, ako holotyp má bielu farbu. Drobné guľočky výraznejšej ružovočervenej farby tvoria minerály radu erytrit-hörnesit. Skutočná plocha záberu je 3x2 mm. Foto: Luboš Hrdlovič.
Klasifikačný diagram minerálov zo skupiny roselitu so zaradením dobšináitu v rámci chemických pomerov Ca – Mg – Co+Ni. Autor: Martin Števko
Elektrónový mikroanalyzátor JEOL JXA 8530F v detašovanom pracovisku Geologického odboru ÚVZ SAV v Banskej Bystrici. Foto: Martin Števko