Tímbilding Ústavu vied o Zemi SAV 2016 alebo „Geo“ v názve nás spája

with Nekomentované

Sympózium "Zhodnotenie vedecko-výskumných aktivít Ústavu vied o Zemi SAV a perspektívy ich rozvoja" bolo prvým spoločným stretnutím - tímbildingom pracovníkov Geologického odboru a Geofyzikálneho odboru ÚVZ SAV od zlúčenia oboch bývalých geovedných ústavov v júli 2015. Miestom pracovného, ale aj neformálneho stretnutia v dňoch 18. -19. októbra 2016 bolo Kongresové centrum SAV na Smolenickom zámku.

Počas prvého rokovacieho poldňa odzneli v úvode sympózia príspevky zamerané na celkové zhodnotenie práce v akreditovanom období 2012 - 2015, príspevok o štruktúre, ekonomike a poslaní nového ústavu v rokoch 2015 - 2016, pohľady do minulosti, súčasnosti a budúcnosti oboch odborov ústavu. Nechýbala ani dôležitá informácia k systému hodnotenia vedeckých pracovníkov a doktorandov.

Záver prvého bloku prednášok sa niesol v slávnostnom duchu odovzdania Medaily akademika Bohuslava Cambela, ktorú od roku 2013 udeľuje Ústav vied o Zemi SAV (predtým Geologický ústav SAV) v úsilí oceniť vynikajúce vedecké výsledky a podporu rozvoja vedy v bývalom Geologickom ústave SAV a v súčasnom Ústave vied o Zemi SAV vedeckým osobnostiam v oblasti geovied. Laureátom medaily za rok 2016 sa stal prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc., vedúci Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Profesor M. Kováč je vynikajúcim, medzinárodne uznávaným odborníkom pre výskum a analýzu neogénnych paniev z pohľadu sedimentológie, biostratigrafie, paleoekológie, štruktúrnej geológie, geofyziky. Je špecialistom v sedimentológii a analýze paniev. Venuje sa definovaniu prostredia vzniku usadenín, vytvoril modely zapĺňania viedenskej, dunajskej a východoslovenskej panvy. Výskum sústreďuje na terciérnu geológiu alpsko-karpatsko-panónskej oblasti.

V druhom bloku prednášok nasledovali referáty garantov vedeckých oddelení na ústave, ako aj výsledky budovania a prevádzky modernej laboratórnej bázy na pracovisku ÚVZ SAV v Banskej Bystrici. Na záver odzneli referáty o histórii a rozvoji dvoch vedeckých časopisov, ktoré už desiatky rokov vychádzajú na pracovisku: Geologica Carpathica a Contributions to Geophysics and Geodesy. Krátke interné zasadnutie Vedeckej rady ÚVZ SAV k prebiehajúcej akreditácii ústavov SAV zakončilo oficiálny program prvého dňa rokovania.

Po slávnostnej večeri spoločenský program sympózia spestrilo Ohňové show v podaní internej doktorandky z Banskej Bystrice - Ľubice Luhovej.

Druhý dopoludňajší poldeň sympózia bol seminárom interných doktorandov o priebežných výsledkoch ich vedeckej práce. Celkovo odznelo deväť prezentácií, z toho dve od zahraničných (maďarských) interných doktorandov v súčasnosti pôsobiacich na ústave. Úroveň prednášok a kvalita prezentovaných dát ukázala, že doktorandi sú mimoriadne zodpovední, ambiciózni, s veľkou perspektívou ďalšieho vedeckého rastu.

Sympózium sa ukázalo ako veľmi prospešné. Umožnilo neformálnu výmenu vedeckých poznatkov medzi oboma geovednými odbormi a zlepšilo možnosti dialógu a spolupráce.

 

Text: Ján Madarás, vedúci Geologického odboru ÚVZ SAV
Foto: Tomáš Fuksi, Stanislav Jeleň, Juraj Šurka, ÚVZ SAV