Tretí medzinárodný stratigrafický kongres „STRATI 2019“ sa konal na Univerzite degli Studi v Miláne

with Nekomentované

V poradí tretí medzinárodný stratigrafický kongres (dva predchádzajúce sa uskutočnili v Lisabone, 2013 a v Grazi, 2015) sa konal v dňoch 2. až 5. júla 2019 v historických renesančných priestoroch („Ca´Granda“, via Festa del Perdono, z polovice 15. storočia) milánskej univerzity (na fakulte prírodných vied) pod záštitou Medzinárodnej Komisie pre Stratigrafiu IUGS. Predsedami („general chairs“) 3. Stratigrafického Kongresu, ktorý organizovala Talianska stratigrafická komisia (CIS – Commissione Italiana di Stratigrafia) a katedra prírodných vied „Ardito Desio“ milánskej „Università degli Studi“, boli prof. Marco Balini a prof. Elisabetta Erba. Vedecký výbor Konferencie pozostával z dvadsiatich vrcholových predstaviteľov svetovej stratigrafickej vedy. Organizačný výbor tvorili ôsmi zástupcovia talianskych univerzít a talianskej geologickej spoločnosti.

Taliansko má prinajmenšom od sedemnásteho storočia dlhú historickú tradíciu stratigrafického výskumu. Ak vynecháme jasnozrivé pozorovania a vizionárske závery Leonarda da Vinciho, dodnes živými míľnikmi v rozvoji tejto disciplíny sú práce Nielsa Stensena a Giovanniho Arduina. Navyše, v Taliansku aj dnes možno študovať širokú škálu výnimočných stratigrafických  sekvencií a odkryvov, často v dych berúcich prírodných scenériach.

Kongres sa zameriaval od predkambrickej až po kvartérnu tématiku a zahŕňal všetky bežné stratigrafické postupy a metodiky. Poskytoval príležitosť pre diskusiu o súčasných objavoch  vo vulkanických oblastiach, antarktických a arktických sukcesiách a ľadovcových čiapkach, kryštalinických oblastiach, vysokých pohoriach, púštnych oblastiach, či dnách morských a oceánskych paniev. Široké pole možností ponúkol odborníkom vo výskume surovinových zdrojov, geofyzikom a hydrogeológom, prinášajúcim najnovšie príspevky k poznaniu podpovrchovej stratigrafie celého sveta.

Celkovo sa Kongresu zúčastnilo 300 vedcov. Bohatý vedecký program tvorilo 282 príspevkov formou "keynote" prednášok, príspevkov k prednáškovým sekciám a 117. posterových prezentácií. Vedecká činnosť prebiehala v rámci 28. vedeckých sekcií. Súčasťou STRATI 2019 bolo aj 6 terénnych exkurzií. V hlavnom programe Kongresu boli z ÚVZ SAV prezentované prednášky autorov Michalík J. et al.: "High resolution microfacies study of the Jurassic / Cretaceous pelagic limestone sequence of the northern Tethyan basins"; Fekete K. et al.: "Sedimentary evolution of the Lower Cretaceous carbonate platforms in the Manín Unit, Western Carpathians, Slovakia" a Soták J. et al.: "Eocene clavate and stellate foraminifers from the Western Carpathians: biostratigraphy, species diversity and paleoecology".

Medzinárodná stratigrafická komisia (ICS) a jej subkomisie spolu s vedúcimi tématicky príbuzných projektov IGCP UNESCO využili Kongres ako platformu pre riešenie pracovných problémov a napokon pre programové diskusie vedúce k doplneniu a zlepšeniu datovania geologickej časovej škály.  V rámci pracovného stretnutia subkomisie pre kriedové obdobie, "ICS Subcommission on Cretaceous Stratigraphy", doc. J. Michalík ako zástupca súčasného predsedu beriaskej pracovnej skupiny, Prof. Williama A.P.Wimbledona podal správu o činnosti skupiny vrámci hranice titón–berias za uplynulé obdobie, vrátane podania návrhu na globálny profil GSSP, Tre Maroua v JV Fancúzsku.

Text a foto: J. Michalík