Úspešné podujatie — Otvorený geologický kongres 2017 Vysoké Tatry — je za nami

with Nekomentované

Spolocne-foto-OGK2017

V dňoch 14. až 17. 6. 2017 sa v  Kongresovom centre SAV Academia v  Starej Lesnej uskutočnil medzinárodný Otvorený geologický kongres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti Vysoké Tatry 2017 (OGK 2017). Ako súčasť programu kongresu v príslušnej sekcii sa konal 18. ročník Česko-Slovensko-Poľskej paleontologickej konferencie. Organizátormi konferencie boli Slovenská a Česká geologická spoločnosť, Sekcia geológie a prírodných zdrojov ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Ústav vied o zemi SAV a Prírodovedecká fakulta UK.

OGK 2017 sa uskutočnil pod záštitou ministra životného prostredia Slovenskej republiky Ing. Lászlóa Sólymosa. Na slávnostnom otvorení konferencie sa zúčastnili predseda Slovenskej geologickej spoločnosti RNDr. Ladislav Šimon, PhD., predseda Českej geologickej spoločnosti Mgr. Viktor Goliaš Ph.D., generálna riaditeľka Sekcie geológie a prírodných zdrojov RNDr. Vlasta Jánová, PhD., riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV RNDr. Igor Broska, DrSc. a prodekan pre zahraničné styky na Prírodovedeckej fakulte UK prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

Slovenská geologická spoločnosť, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Ústave vied o Zemi SAV pod Radou slovenských vedeckých spoločností, organizáciou OGK 2017 nadväzuje na tradície Československé společnosti pro mineralogii a geológii (ČSMG), založenej v roku 1923. Tradície SGS, zriadenej v roku 1967, siahajú až k Uhorskej geologickej spoločnosti, založenej v roku 1848. V rokoch 1933 až 1993 sa konalo 27 zjazdov ČSMG a SGS. Po vzniku Slovenskej republiky SGS zorganizovala 4 vlastné zjazdy. Otvorenému geologickému kongresu 2017 predchádzali tri spoločné geologické kongresy Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti.

Záujem o účasť na kongrese bol vysoký – zúčastnilo sa ho 140 účastníkov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Ukrajiny, Ruska a Etiópie. Bohatý program kongresu tvorilo 68 prednášok a 34 posterov. Účastníci kongresu prezentovali najnovšie výsledky z mnohých tematických okruhov geológie, ako sú regionálna geológia, sedimentológia, petrológia, geochémia, geofyzika, paleontológia, geológia životného prostredia, informatika, geoturistika a didaktika geológie. V rámci programu kongresu sa uskutočnili dve celodenné exkurzie – predkonferenčná Paleontologická exkurzia a postkonferenčná exkurzia, zameraná na geologické zaujímavosti okolia Vysokých Tatier.

Zvláštnym bodom programu kongresu bolo udeľovanie ocenení. Medaila Jána Slávikova SGS bola udelená Mgr. Zdeňkovi Venerovi, PhD. – riaditeľovi Českej geologickej služby a RNDr. Milanovi Kohútovi, CSc. Ocenenie „Štatút Čestného člena SGS“ získal RNDr. Michal Elečko, CSc. Česká geologická spoločnosť udelila medailu Radima Kettnera doc. RNDr. Petrovi Reichwalderovi, CSc. RNDr. Michal Elečko, CSc. a doc. RNDr. Peter Reichwalder, CSc. počas svojich pôsobení vo vedúcich funkciách v SGS pomohli zásadným spôsobom rozvíjať a zachovať SGS v nových spoločenských podmienkach.

Zborník abstraktov z Otvoreného geologického kongresu Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti Vysoké Tatry 2017 ako i z 18. ročníka Česko-Slovensko-Poľskej paleontologickej konferencie (L. Šimon, M. Kováčová, S. Ozdínová, J. Michalík, D. Pivko, V. Goliáš, P. Bokr, P. Tomanová Petrová, H. Gilíková 2017: Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017, Slovenská geologická spoločnosť, 158 p.) je prístupný aj na internetovej stránke http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM–ZBORNIK-WEB-2017.pdf.

Vedecky hodnotné prednášky, zábavný spoločenský program, priateľská atmosféra a kladné ohlasy účastníkov umožňujú konferenciu vyhodnotiť ako veľmi úspešnú.

Text: Silvia Ozdínová

Foto: Tomáš Fuksi, Ján Madarás

14. 6. — Predkonferenčná paleontologická exkurzia:

 

15. 6. — Otvorený geologický kongres a 18. ročník česko-slovensko-poľskej paleontologickej konferencie:

 

 

16. 6. — postkonferenčná exkurzia: