Zemetrasenie pri Handlovej

with Nekomentované
Vo štvrtok, 28. 1. 2021 o 09:16 SEČ (8:16 svetového času) bolo seizmickými stanicami Národnej siete seizmických staníc (NSSS), Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko (LSSVS), prevádzkovanej Ústavom vied o Zemi SAV a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK a lokálnou sieťou elektrárne Mochovce (EMO)  zaznamenané zemetrasenie v regióne stredného Slovenska. Jeho epicentrum bolo cca 8 km J od mesta Handlová, pri obci Nová Lehota (48,658° 18,698°). Zemetrasenie malo magnitúdo 3,2 a hypocentrálnu hĺbku 3 km pod zemským povrchom. Zemetrasenie bolo zaznamenané aj makroseizmicky a na jeho účinky reagovali aj obyvatelia v okolí epicentra. Primárne informácie pre TASR potvrdil Kristian Csicsay, vedúci Oddelenia seizmológie z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied.

V priebehu jednej hodiny po zemetrasení bolo na ÚVZ SAV elektronicky poslaných 36 makroseizmických dotazníkov z 11 lokalít stredného Slovenska, za 24 hodín po zemetrasení bolo doručených 213 hlásení z 33 lokalít.

Aktuálne údaje o pozorovaniach zemetrasenia sa nachádzajú na stránke http://www.seismology.sk/Recent_earthquake/1earthquake.php.

Epicentrum zemetrasenia v podhorí pohoria Vtáčnik bolo v oblasti ťažby hnedého uhlia Hornonitrianskych baní Prievidza. Podľa telefonickej informácie z HBP a.s., bolo zemetrasenie makroseizmicky pocítené aj v objektoch baní. Hypocentrálna hĺbka (3 km) však vylučuje spojitosť s banskou činnosťou, ktorá siaha len do hĺbky max. niekoľko sto metrov. Geologicky sa predbežne javí, že hypocentrum sa nachádza pod neogénnou výplňou Hornonitrianskej kotliny (sedimenty a vulkanity), v predterciérnom podloží hronika (chočský príkrov), resp. fatrika (krížňanský príkrov) v mezozoických vápencoch a dolomitoch, ktoré sú kolektorom termálnych a minerálnych vôd na Hornej Nitre. Prítomnosť vody pod vysokým tlakom (tzv. pretlak fluíd) v spojitosti s tektonickými zlomami môže byť príčinou zemetrasenia. Tiež môžeme vylúčiť spojitosť s vulkanizmom, ktorý formoval pohorie Vtáčnik v mladších treťohorách, pred viac ako 10 miliónmi rokov.

Zemetrasenia sa v uvedenej oblasti nevyskytujú často, z údajov, ktoré už boli v minulosti zaznamenané a vyhodnotené modernými prístrojmi a metódami z existujúcich seizmických sietí, máme informáciu o dvoch silnejších zemetraseniach.

17.2.1997 (Janova Lehota)

Zemetrasenie NSSS nezaznamenala, podľa makroseizmických účinkov zo 6 lokalít bolo lokalizované do Lehoty pod Vtáčnikom. Zemetrasenie však zaznamenala lokálna sieť EMO s ML = 2.9, čo po prepočte na momentové magnitúdo dáva Mw = 2,7. Zemetrasenie bolo pocítené aj v banských chodbách 7. ťažobného úseku v Bani Cigeľ, no žiadne škody na zariadení bane a výstužiach neboli zistené.

 

25.5.2004 (Sebedražie)

Zemetrasenie zaznamenala NSSS, ML = 2,2, čo pri prepočte na momentové magnitúdo dáva Mw = 2,1. Zemetrasenie nebolo pocítené makroseizmicky. Zemetrasenie nezaznamenala lokálna sieť EMO.

 

Za obdobie 2010 – 2019 bolo v tejto oblasti zaznamenaných ešte ďalších cca 20 zemetrasení, s ML (lokálne magnitúdo) 0-1, t.j. boli zaznamenané len prístrojmi, bez makroseizmických účinkov. Napr. mikrozemetrasenie s ML 0,3 24. 1. 2021 sa v rovnakej epicentrálnej oblasti zaznamenalo len prístrojmi.

 

Údaje o súčasnom zemetrasení budú ďalej analyzované a priebežne aktualizované.

 

Text: Ján Madarás, Kristián Csicsay, Andrej Cipciar, Peter Labák, Róbert Kysel, Peter Pažák Grafické prílohy:  ÚVZ SAV, Geofyzikálny odbor, Oddelenie seizmológie

Lokálne zemetrasenia na území Slovenska a v jeho okolí za ostatné dva mesiace. Červenou je označený jav z 28. 1. 2021 , žltou v jeho blízkosti mikrozemetrasenie 24. 1. 2021.
Mapka pozorovaní zemetrasenia (171 poslaných makroseizmických otazníkov z 30 lokalít k 28. 1. 2021 14:00 hod.).
Orientačný seizmogram záznamu zemetrasenia z stanice Vyhne (VYHS) na webovej stránke http://seismology.sk/ zo dňa 28. 1. 2021.
Orientačný záznam zemetrasenia zo dňa 28. 1. 2021 zo seizmickej stanice Tihany (TIH) vzdialenej vyše 200 km od epicentra. Zdroj: Maďarská národná seizmická sieť, Seizmologické observatórium Kövesligethy Radó.
Časový priebeh príchodu seizmických vĺn do rôznych meracích zariadení Národnej siete seizmických staníc (NSSS) a jednej stanice lokálnej siete EMO (KOLL – Kolačno) zemetrasenia pri Handlovej.
Detailný seizmogram priebehu seizmických vĺn v seizmickej stanici Vyhne (VYHS), ktorá je umiestnená najbližšie k epicentru zemetrasenia.