Akreditácia Ústavu vied o Zemi SAV

with Nekomentované

7. novembra 2016 sa v Aule SAV na bratislavskej Patrónke uskutočnila akreditácia Ústavu vied o Zemi SAV, ktorá je súčasťou vnútroakademického procesu hodnotenia vedeckých organizácií Slovenskej akadémie vied v roku 2016.

Proces hodnotenia zabezpečuje panel zahraničných expertov. Predsedom panelu pre hodnotenie vedeckých organizácií 1. oddelenia vied je prof. Pär Omling (Švédsko), členmi sú Martin Hynes (Írsko), prof. Helmuth Weissert (Švajčiarsko) a člen meta-panelu prof. John Wood (Veľká Británia). Predsedníčkou súhrnného meta-panelu, zastrešujúceho tri hodnotiace panely,  je prof. Marja Makarow z Fínska.

Prezentačno-diskusný míting bol druhým  podkladom pre hodnotenie, prvým je podrobný akreditačný dotazník. Základná štruktúra hodnotenia je zostavená analogicky pre všetky oddelenia vied.

Ambíciou akreditácie je zhodnotiť úroveň výskumu v jednotlivých vedeckých organizáciách s dôrazom na medzinárodnú konektivitu a nastavenie progresívnych výskumných smerovaní pre rozvoj slovenskej spoločnosti a posilnenie pozície slovenskej vedy v európskom výskumnom priestore.

Hodnotenia jednotlivých panelov spoločne vyústia do formulácie odporúčaní pre SAV a vytvoria charakteristiku slovenskej vedy, jej základného výskumu a progresívneho vývoja pre rozvoj slovenskej spoločnosti. Ambíciou akreditácie je tiež posilnenie našej pozície v európskom výskumnom priestore a posilnenie reputácie SAV v slovenskej spoločnosti. Súčasťou hodnotenia bol aj interný dialóg členov hodnotiaceho panelu s internými doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi.

Jednotlivé panely vyhodnotia svoje zistenia, ktoré vyústia do formulácie záverečných odporúčaní, očakávaných začiatkom roka 2017.

Na mítingoch sa zúčastňuje predsedníčka Akreditačnej komisie SAV Ing. Mária Omastová, DrSc., členovia Predsedníctva SAV a zástupcovia výboru Snemu SAV.

 

Text:  Ľubica Suballyová a Ján Madarás
Foto: J. Madarás