Stretnutie generálnej riaditeľky UNESCO Iriny Bokovej so Slovenskou Komisiou pre UNESCO

with Nekomentované

Pri svojej návšteve Slovenskej Republiky v piatok 6. mája 2016 pani Irina Bokova, generálna riaditeľka UNESCO sa zúčastnila mimoriadneho zasadnutia SK UNESCO v Grandhoteli River Park v Bratislave. Vo svojom príhovore vyzdvihla úzku spoluprácu slovenskej vedy  s centrálou UNESCO v minulosti i súčasnosti. Poukázala na aktívnu účasť členov komisie v medzinárodných výboroch a medzinárodných aktivitách UNESCO. Pani Bokova zdôraznila dôležitosť vzdelávania a poznávania pri vzájomnom chápani sa, kultúrnom spolužití v mieri, tolerancii a zhode. Poukázala na dôležitosť snahy vzbudiť záujem dnešnej  mladej generácie o poznaniu, kultúru a ich hodnoty. V tomto smere organizácia UNESCO cez svoje národné komisie zohráva veľkú úlohu v šírení myšlienok tolerancie a pochopenia kultúrnej diverzity.

Pani generálna riaditeľka UNESCO I. Bokova, p. E. Minchenberg a p. K. Novotná, ambasadorka SR v Paríži si vypočuli informácie prof. Ľ. Molnára o činnosti a úlohách SK UNESCO, dr. P. Miklánka o aktivitách Medzinárodného Hydrologického programu, ing. J. Oslányiho o práci Biosférického programu MAB/MAN, prof. M. Kolárovej o bioetike, ing. Alojza Androviča o pamäti UNESCO, p. A.Polievkovej o dokumentačnom centre Univerzitnej knižnice, dr. D. Kopčanovej o výchove a vzdelávaní rómskej komunity a informáciu p. Ristveja o aktivitách AMAVETu.

Predseda Slovenského geovedného výboru dr. J. Michalík v mene všetkých účastníkov nedávno skončenej medzinárodnej konferencie JURASSICA 12 poďakoval p. generálnej riaditeľke za úlohu, ktorú UNESCO už pol storočia plní pri rozvoji medzinárodnej spolupráce. Uviedol, že programy IGCP boli pre našich geovedcov vždy impulzom a mostíkom pre účasť na projektoch. To, že sa konferencia Jurassica stala z regionálneho podujatia medzinárodným fórom s účasťou špičkových vedcov z 11 štátov, bol práve následok jej splynutia s programom IGCP a ICS.

P. Bokova pochválila aktivity, ktoré slovenská prírodovedecká obec vyvíja pri poznaní a ochrane prírody a poukázala na výborný príklad Biosférickej rezervácie Poľana. Pochválila aj to, ako sú obyvatelia Slovenska aktívne zapájaní vo svojom každodennom živote do tvorby prírodného prostredia.

 

Text: J. Michalík